Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 13.09.2022 do 04.10.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 5,67 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Miasto stołeczne Warszawa zleca realizację zadania polegającą na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla dzieci, młodzieży i dorosłych).

Zadanie powinno być prowadzone według standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 734) oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać:

 • niezbędne warunki,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,
 • kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami oraz w liczbie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 (Dz.U. z 2018r. poz. 734 z późn.zm.) a także przeszkolonych wolontariuszy,
 • bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania,
 • decyzję Wojewody Mazowieckiego o rejestracji stałej.

Działania:

Prowadzenie domu pomocy społecznej, świadczącego całodobowe usługi m.in.:

 • w zakresie potrzeb bytowych,
 • opiekuńczych,
 • wspomagających.

Dom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, poza usługami, o których mowa wyżej, w zakresie potrzeb edukacyjnych musi zapewnić:

 • pobieranie nauki,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

Działania wspomagające mogą obejmować w szczególności: dostęp do terapii zajęciowej oraz wydarzeń kulturalnych, umożliwienie i organizowanie mieszkańcom pomocy z korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomocniczego ułatwiającego życie mieszkańców, organizacja pomocy psychologicznej celem pełnej akceptacji i adaptacji mieszkańca do życia w społeczności Domu, zapewnienie właściwych zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych mieszkańców, umożliwienie mieszkańcom rozwijania własnej osobowości, poczucia wartości, indywidualnych zainteresowań itp.

Odbiorcy zadania:

Mieszkańcy m.st. Warszawy w tym Członkowie Korpusu Walk o Niepodległość RP skierowani na podstawie decyzji administracyjnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Oferent w formularzu ofertowym, poza bieżącym opisem prowadzenia domu pomocy społecznej, może zawrzeć propozycję dodatkowych działań, zaplanowanych na poszczególne lata, mających na celu podniesienie/utrzymanie standardów placówki. Działania te mogą zostać dofinansowane przez m.st. Warszawę w terminie późniejszym, pod warunkiem przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych, z przeznaczeniem na podniesienie/utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy lub przeprowadzenie remontów i/lub doposażenie domów. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert będzie odbywać się w sposób etapowy:

– pierwszy etap – przyznanie środków na realizację w latach 2022-2024 zadania konkursowego „Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej” w formie częściowego ogłoszenia wyników konkursu,

– następne etapy – w kolejnym roku trwania umowy – w przypadku przyznania środków finansowych przez Wojewodę Mazowieckiego na podniesienie/utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy – zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama