Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2023 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 27.10.2022 do 18.11.2022 12:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Łączny budżet 64,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Powiat Oleski, Starostwo Powiatowe w Oleśnie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2023 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego .
 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno, wg. harmonogramu:
 • poniedziałek i środa – w godz. od 14.00 do 18.00,
 • wtorek, czwartek i piątek – w godz. od 8.00 do 12.00
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktów.
 2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, dyżury w jeden dzień tygodnia (ustalony w umowie) będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji, chyba że nie zostanie złożony żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji, o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 3. W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Oleśnie;
 • świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Oleśnie.
 1. W przypadku wyboru oferty organizacji, która udzielać będzie zarówno nieodpłatną pomoc prawną jak i świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, szczegółowy podział dyżurów zostanie ustalony w umowie.
 2. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy);​

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

3.960,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945 z późn. zm.)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem;
 2. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 3. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 5. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 6. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców;
 7. systematycznego oraz prawidłowego wprowadzania dokumentów do elektronicznego systemu nieodpłatnego poradnictwa, o którym mowa w art. 7a ustawy;
 8. realizując zadanie publiczne oferent zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Źródło: Powiat Oleski

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama