Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 12.09.2022 do 03.10.2022 15:30
Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkursu ofert na dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie dzieci i młodzieży.

I.              Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia - Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie dzieci i młodzieży

Program powinien być skierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz klas 1 i 2 ponadpodstawowych.

Czas epidemii doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów i zjawisko to może się nadal pogłębiać. Istnieje pilna potrzeba objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę.

Uczniowie szkół  ponadpodstawowych oraz klas siódmych i  ósmych szkół podstawowych, z uwagi na perspektywę egzaminów poddani są silniejszej presji i mają większe obawy o przyszłość niż inne roczniki. Zaniechanie wsparcia psychicznego uczniów z klas maturalnych i klas ósmych może u niektórych z nich prowadzić do poważnych zaburzeń związanych z depresją, myślami samobójczymi i samookaleczeniami włącznie.

Na problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży szczególny wpływ mają m.in.:

·         izolacja, która wręcz destrukcyjnie wpływa na rozwój sfery i komunikacji społecznej dzieci i młodzieży,

·         przywiązanie dzieci do nauki zdalnej, które rażąco zwiększa zagrożenie uzależnieniem od komputera i innych mediów, ale też i zwiększa podatność na wpływy,

·         natężenie informacji podszytych strachem i lękiem o przyszłość,

·         przemoc domowa, która narusza nie tylko godność dziecka, ale też i buduje poczucie bezradności i bezsilności wobec przemocy, nie tylko domowej ale i cyberprzemocy,

·         zburzenia relacji rodzinnych i społecznych.

Przewidywane skutki negatywne długotrwałego  nauczania zdalnego w izolacji:

·         wzrost liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie wzrastać mogą: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie społeczne, zespół stresu pourazowego, samookaleczenia, myśli samobójcze;

·         uzależnienia behawioralne, szczególnie fonoholizm, uzależnienie od gier internetowych, syndrom FOMO, uzależnienie od pornografii;

·         zahamowanie rozwoju społecznego, trudności w przyjmowaniu cudzej perspektywy, w rozpoznawaniu emocji i potrzeb innych osób, deficyty w umiejętnościach związanych z komunikacją interpersonalną, zahamowanie myślenia twórczego.

Program profilaktyczny zrealizowany w ramach grantu ma być odpowiedzią na potrzeby związane z trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją młodzieży, powstałą na skutek epidemii koronawirusa. Podstawowym celem programu ma być wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży i pomoc w odnajdywaniu sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale także nauka umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach kryzysowych.

Psychiatrzy coraz częściej mówią wręcz o epidemii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, co dotyczy zwłaszcza zaburzeń depresyjnych oraz autoagresji, które mogą poważnie zagrażać ich zdrowiu i życiu (do zachowań autoagresywnych zalicza się min. samookaleczenia i próby samobójcze).

Termin składania ofert

Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim lub przesłać listem poleconym na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: „Konkurs ofert 2022 – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie dzieci i młodzieży”

Termin składania ofert upływa 3 października 2022 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Reklama