Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Profilaktyka zintegrowana we wrocławskich placówkach edukacyjnych

Reklama
Nabór od 12.09.2022 do 04.10.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Profilaktyka zintegrowana we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

Forma: powierzenie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej i motywowanie ich do świadomego wyboru życia wolnego od nałogów oraz wspieranie rozwoju osobistego i społecznego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie od 17.10.2022 roku, zakończenie do 14.07.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na:

1. Realizacji programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, w nie mniej niż 20 wrocławskich szkołach.

2. Wykonaniu diagnozy pozytywnego potencjału i zachowań ryzykownych młodzieży zgodnie z metodologią programu „Archipelag skarbów”, w nie mniej niż 10 wrocławskich szkołach.

3. Przedstawieniu alternatywnych działań edukacyjnych, z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu, kształtowania umiejętności psychospołecznych oraz promocji zdrowia psychicznego, które będą odbywały się w przypadku zamknięcia szkół z powodu sytuacji epidemiologicznej.

4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji programu we współpracy z wybranymi szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

5. Monitorowaniu realizacji programu w poszczególnych szkołach, przeprowadzeniu ewaluacji oraz przygotowaniu raportu z realizacji programu.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, 14 pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama