Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs MON: Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Reklama
Nabór od 09.09.2022 do 05.10.2022 16:00
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

1.          Cele konkursu:

1)        integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą;

2)        wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów - uczestników walk o niepodległość Ojczyzny;

3)        stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych;

4)        budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych;

5)        wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni;

6)        oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.

2.          Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1)        organizację spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych;

2)        zapewnienie transportu dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na spotkania świąteczne oraz uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;

3)        przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych zawierających m.in. artykuły pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej, weteranów oraz żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

3.          Zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań dofinansowanych przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 10/2022/WD/DEKiD, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.          Termin realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych:

1)        termin realizacji zadań: od 15 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

2)        na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1.500.000,00 zł.

3)        w 2021 r. na realizację zadań przyznano kwotę w wysokości 416.419,00 zł;

4)        w 2022 r. zadania nie były realizowane;

5)        zadania realizowane będą w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres:

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

OTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 10/2022/WD/DEKiD

pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia 5 października 2022 r., do godziny 16.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.

Reklama