Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 09.09.2022 do 03.10.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działaj, projektuj, aktywizuj.

Cel zadania: Wspieranie realizacji funkcji konsultacyjnej/ opiniotwórczej formalnych grup młodzieżowych poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji i prowadzenia dialogu wokół tematów ważnych dla młodzieżowych społeczności lokalnych.

4.Opis zadania:

 • Projekt jest pilotażem, który ma przyczynić się do wypracowania i przetestowania pomysłu przygotowującego młodzież do organizacji i prowadzenia dialogu w grupach rówieśniczych, lokalnych społecznościach i/lub z decydentami. Głównym założeniem pilotażu jest stworzenie realnej przestrzeni do dyskusji na tematy ważne dla młodzieży na terenie dzielnicy (w przypadku młodzieżowych rad) lub szkoły (w przypadku samorządów uczniowskich) oraz zwiększenie wśród młodzieży poczucia wpływu na środowisko lokalne.
 • Zadanie w kolejnych edycjach będzie planowo realizowane na większą skalę.
 • Organizacja wyłoniona w konkursie będzie zobowiązana do realizacji naboru grup młodzieżowych , tworzenia przestrzeni do dialogu i współpracy pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic i warszawskich instytucji, w tym również z przedstawicielami  z  Zespołu Polityki Młodzieżowej oraz do organizacji spotkania podsumowującego projekt. 
 • Projekt powinien zakładać komponent teoretyczny (wiedzowy), praktyczny (zdobywanie umiejętności oraz wykorzystanie ich w praktyce) oraz mentoringowy.  Z dotychczasowej współpracy z młodzieżowymi grupami formalnymi wynika, że ważnymi dla nich tematami mogą być: praca grupowa, współpraca w zespole, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, podejmowanie aktywnych postaw obywatelskich, różne form dyskusji i wymiany poglądów (np. panele eksperckie, debaty, wygłoszenia i in.), sztuka argumentacji.
 • Istotnym elementem projektu  powinna być realizacja przez grupę działania, które pozostawi ślad – niekoniecznie materialny – w lokalnej społeczności np. wspólna aktualizacja statutu szkoły, organizacja debaty nt. potrzeb młodzieży w dzielnicy, oraz które poprzedzone będzie zorganizowaną przez młodzież formą dyskusji lub wymiany zdań. Działania realizowane w jednej dzielnicy nie powinny mieć tej samej tematyki.

Odbiorcy projektu:

 • Odbiorcami projektu będą odpowiednio: młodzież będąca przedstawicielami samorządu uczniowskiego w szkole lub przedstawiciele młodzieżowej rady dzielnicy, w tym:
 • członkowie co najmniej 3 młodzieżowych rad dzielnic m.st. Warszawy,
 •  członkowie co najmniej 3 Samorządów Uczniowskich warszawskich szkół ponadpodstawowych,

Zadanie powinno uwzględniać indywidualną pracę z każdą z grup.

 • Minimalna liczba osób realizująca jedno działanie powinna składać się  z 5 osób.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności cel strategiczny: 1. Odpowiedzialna wspólnota, celów operacyjnych: 1.1. Dbamy o siebie nawzajem oraz 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście oraz jest spójne z tworzona polityką młodzieżową m.st. Warszawy.

Ważne aspekty realizowanego działania:

 1. Rozwój kompetencji młodzieży, w szczególności w obszarze m.in. komunikacji, konsultowania i dialogu z mieszkańcami i decydentami;
 2. Tworzenie wspólnoty dbającej o potrzeby lokalnej społeczności oraz budowanie wzajemnych relacji w najbliższym środowisku;
 3. Budowanie wśród młodzieży poczucia tożsamości warszawskiej z naciskiem na poznawanie miasta, w tym struktury organizacyjnej, możliwości i narzędzia, które oferuje miasto swym mieszkańcom;
 4. Różnorodność form i metod pracy z naciskiem na naukę przez doświadczenie i uczestnictwo w procesie szkoleniowo-mentoringowym;
 5. Projekt powinien zakończyć się spotkaniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu oraz docenienie jego uczestników;
 6. W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 1. Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą i merytoryczną współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej;
 2. Organizacji dla uczestników projektu spotkania o polityce młodzieżowej m.st. Warszawy;
 3. Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Facebooka Młoda Warszawa;
 4. Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o polityce młodzieżowej;
 5. Dystrybucji wśród uczestników materiałów edukacyjnych i informacyjnych wydanych przez m.st. Warszawa;
 6. Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;
 7. Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub,
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłoszeniem konkursu na kontynuację działań związanych z wsparciem młodzieżowych liderów.

 1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zadanie powinno być zaplanowane i realizowane w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności zadania oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami, jako odbiorca zadania, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. Oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności określonych w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zaleca się uwzględnienie w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama