Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Konkurs ofert: Zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 06.09.2022 do 26.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 696,775 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku.

I. Rodzaj zadania:
1. Zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego.
2. Cel zadania: Wspieranie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci Uchodźców ukraińskich oraz dzieci społeczności przyjmującej w zakresie integracji, opieki i pomocy w nauce.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w okresie od października do grudnia 2022 r. – 696 775,00 zł.
2. Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków publicznych pozyskanych ze środków zewnętrznych przekazywanych przez UNICEF.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Adresaci zadania: Przewiduje się, że w/w zadaniu uczestniczyć będą dzieci ukraińskie i polskie - tj., małoletni obywatele Ukrainy przebywający na terenie Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym oraz dzieci i młodzież pochodząca z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uczęszczająca do placówek oświatowych lub oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Rzeszowa w wieku od 6 do 18 roku życia lub do ukończenia szkoły, w której kontynuowana jest nauka po uzyskaniu pełnoletności (uczestnictwo w zajęciach po osiągnięciu przez podopiecznego pełnoletności możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii odpowiednio: wychowawcy, dyrektora placówki, zespołu kwalifikacyjnego). w tym min. 50 dzieci Uchodźców ukraińskich, przy czym dzieci ukraińskie mają stanowić min. 30% liczby polskich dzieci, faktycznie uczęszczających do danej placówki - liczba dzieci polskich dla konkursu to min. 172.

2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały umieszczone na skonsolidowanej liście Komitetu Rady Bezpieczeństwa ONZ dostępnej pod adresem: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/un-sc-consolidated-list lub innym adresem URL oraz, że w żaden sposób nie są powiązane z osobami fizycznymi ani podmiotami znajdującymi się na tej liście.

3. Dotacja zostanie przyznana na powierzenie realizacji zadania, bez obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.: wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert” oraz rodzaj zadania konkursowego, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 6 września 2022 r.

2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt V.1, na niewłaściwym formularzu lub nie zawierające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane w konkursie (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie).

3. Oferent zobowiązany jest do podania adresu e-mail do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu e-mail Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama