Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat

Reklama
Nabór od 05.09.2022 do 27.09.2022 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 229 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

 • w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100),
 • w 2023 r. – 252 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
 • w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – 168 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2022 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie miasta Krakowa w Dzielnicy I Stare Miasto, do którego Oferent posiada tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Na realizację zadania publicznego w 2021 r. udzielono dotacji w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). W 2022 r. na realizację zadania publicznego, planuje się udzielić dotacji w wysokości 229 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Warunki realizacji zadania publicznego: Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”, polegającego na prowadzeniu stacjonarnej Placówki, w której będą realizowane działania związane ze wsparciem rodziców (poprzez których rozumie się także opiekunów faktycznych), zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

1. Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo, którzy w trosce o prawidłowy rozwój dziecka poszukują pomocy specjalistów lub wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji życiowej.

2. Zadania Placówki

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo, której nadrzędnym zadaniem jest profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z nieprawidłowych relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.

Działania Placówki mają być skierowane na relacje dziecko – rodzic oraz na relacje rówieśnicze. Placówka ma mieć charakter prewencyjny, a nie leczniczy. Korzystanie z Placówki nie jest uwarunkowane wcześniejszą diagnozą dziecka.

Ponadto, do zadań Placówki należy w szczególności: wczesna socjalizacja dzieci, trening stopniowej separacji między dzieckiem a rodziną, przygotowujący do przejęcia opieki nad dzieckiem przez np. żłobek, przedszkole lub osobę obcą, pomoc w wyjściu rodzica z domowej izolacji i poczucia osamotnienia, które mogą sprzyjać np. występowaniu u matek depresji poporodowej. Placówka powinna prowadzić także działalność upowszechniania i ochrony praw dziecka, zgodnie z zapisami przyjętej Konwencji o Prawach Dziecka.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Placówki.

3. Funkcjonowanie Placówki i warunki lokalowe

Placówka ma funkcjonować w Krakowie, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, w lokalu do którego Oferent posiada tytuł prawny.

Placówka powinna być otwarta co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień do godziny 19.00.

Rekomenduje się:

 • prowadzenie Placówki także w wybrane soboty (w ofercie należy w szczególności wskazać ile razy w ciągu miesiąca/roku i przez ile godzin);
 • prowadzenie Placówki także w godzinach popołudniowych.

Placówka ma być dostępna nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Przez cały okres funkcjonowania Placówki, w godzinach jej otwarcia, Oferent zapewnia do dyspozycji rodzin dwóch terapeutów, z których jeden będzie pełnił również, w razie potrzeby, funkcję animatora dla dzieci. Dopuszcza się sytuację, w której Oferent zapewni większą liczbę terapeutów w ramach posiadanych środków finansowych. W Placówce dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.

W Placówce winien funkcjonować grafik dyżurów terapeutów w taki sposób, aby rodziny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem mogły ustalić jacy terapeuci w danym dniu będą pełnić dyżur w Placówce.

Pobyt i korzystanie z Placówki nie wymaga wcześniejszego umówienia. Placówka winna dysponować co najmniej: dostosowanym pomieszczeniem do przyjmowania rodzin z dziećmi, miejscem do rozmów z terapeutami, miejscem kuchennym oraz toaletą i przewijakiem dla niemowląt. Osoby korzystające z oferty Placówki powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego), w przypadku przyznania mu dotacji na realizację zadania publicznego. W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tego lokalu.

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Placówkę, na dzień składania oferty, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć. Nie dopuszcza się prowadzenia Placówki w lokalach mieszkalnych. Pomieszczenia, w których będą przebywać rodzice i dzieci, nie mogą znajdować się poniżej poziomu parteru budynku. Jednocześnie pomieszczenia te powinny mieć zapewniony dostęp do światła dziennego. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga jedynie doposażenia, w tym ze środków z dotacji. Oferta niespełniająca kryteriów podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią przedmiotowego ogłoszenia o konkursie ofert.

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia, należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 2 oferty.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

4. Kadra Placówki

Celem realizacji zadań Placówki, Oferent zobowiązany jest do utworzenia zespołu terapeutów i zorganizowania ich pracy według własnej koncepcji, przy czym wymaga się, aby w skład zespołu wchodziło co najmniej dwóch terapeutów, w tym jeden specjalista ds. pracy z dziećmi i rodzinami oraz psycholog. W Placówce dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego, stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Prowadzenie Placówki co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do godziny 19.00.
 2. Zapewnienie do dyspozycji rodzin, w godzinach otwarcia Placówki, dwóch terapeutów, z których jeden będzie pełnił również, w razie potrzeby, funkcję animatora dla dzieci.
 3. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Placówki skorzysta co najmniej: w okresie od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – 80 rodzin, w 2023 roku – 480 rodzin, w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku – 320 rodzin.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2022/548

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:
  1. wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert LUB
  2. wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.
 8. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.
 9. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 11. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 27 września 2022 r. o godz. 15.00.
 12. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:
  1. przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/202219 PMK z dnia 18 lutego 2022 r.  LUB
  2. wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków), piętro III, segment B, pokój nr 5.
 13. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama