Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs ofert: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie gminy Wrocław

Reklama
Nabór od 01.09.2022 do 23.09.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie gminy Wrocław.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zapewnienie w okresie jesienno-zimowym miejsca do ogrzania dla osób bezdomnych (jednocześnie dla maksymalnie50 osób) potrzebujących krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem.

 TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 01.10.2022 roku, zakończenie do 30.04.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na udzielaniu doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych (w okresie jesienno-zimowym) poprzez zapewnienie pobytu w ogrzanym pomieszczeniu (ogrzewalni) osobom bezdomnym potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem oraz poprzez zapewnienie minimum ciepłego napoju.

Podmiot realizujący zadanie będzie zobowiązany do:

1) Udzielenia bezpłatnego schronienia dla jednocześnie maksymalnie 50 osób bezdomnych poprzez zapewnienie miejsca w placówce na terenie Gminy Wrocław.
2) Zapewnienia schronienia, o którym mowa w pkt 1 w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
3) Zapewnienia ciągłego dostępu do minimum gorącego napoju.
4) Udostępnienia krzeseł, stołów oraz miejsca noclegowego.
5) Utrzymania w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18 st. C.
6) Udostępnienia możliwości korzystania z sanitariatu.
7) Umożliwienia wymiany odzieży a w przypadku braku możliwości zapewnienia czystej odzieży zapewnienie jej dezynfekcji i dezynsekcji.
8) Współpracy z:
a) Policją,
b) Strażą Miejską,
c) Pogotowiem Ratunkowym,
d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców,
e) Organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne,
f) Innymi podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności.
9) Przyjmowania do placówki wszystkich osób uprawnionych bez względu na rasę, wyznanie religijne, przekonania lub poglądy polityczne, orientację seksualną, wiek oraz niepełnosprawność i zapewnienie możliwości pobytu nienaruszającego wolności sumienia i wyznania.
10) Udzielania osobom zainteresowanym informacji na temat możliwości wsparcia dla osób bezdomnych w ogrzewalni i w innych placówkach świadczących pomoc bezdomnym na terenie Gminy Wrocław.
11) Prowadzenia placówki zgodnie z minimalnym standardem podstawowych usług określonym w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego schronienia może nastąpić z pominięciem standardów.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama