Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zaproszenie nr 3 do składania ofert na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy

Reklama
Nabór od 02.09.2022 do 31.12.2022 12:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,024 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 350 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

Rodzaj zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:
 

1. Organizacja działań pomocowych, informacyjnych: #gdanskpomagaukrainie

Koordynacja działań pomocowych dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Gdańska, m.in. prowadzenie działań informacyjnych, zapewnienie tłumaczeń.

Kwota: 50 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba ogłoszeń o ofertach wsparcia,
 • liczba tłumaczeń.

 

2. Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów udzielających wsparcia rzeczowego (w tym żywnościowego) dla obywateli Ukrainy, w tym m.in. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja wsparcia rzeczowego (w tym żywnościowego), w tym koszty zbiórek i/lub zakupu i przewozu między punktami.

Kwota: 300 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba obsługiwanych punktów,
 • liczba osób objętych wsparciem.

 

3. Koordynacja sieci wolontariatu w celu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym m.in. zabezpieczenie biletów komunikacji publicznej lub bonów paliwowych dla wolontariuszy świadczących wsparcie obywatelom Ukrainy.

Kwota: 50 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba zebranych ofert wsparcia wolontariackiego.

 

4. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku

Organizacja i prowadzenie maksymalnie 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska. Działania będą miały co najmniej jedną z poniższych form:

 1. prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka polskiego (jeśli to możliwe na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych);
 2. organizacja lub gotowość do organizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą w postaci zajęć czasu wolnego, kulturalnych i sportowych, zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, w formie stacjonarnej;
 3. prowadzenie działań indywidualnych i grupowych wspierających integrację i samopomoc obywateli i obywatelek Ukrainy w społeczności lokalnej, w formach zaproponowanych przez oferenta, a wynikających ze zgłaszanych potrzeb.

W ramach działań możliwy jest zakup, przygotowanie i dystrybucja materiałów wspierających integrację.

Kwota: 350 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba osób objętych zajęciami,
 • liczba godzin zajęć,
 • liczba i rodzaj przygotowanych materiałów.

 

5. Prowadzenie działań informacyjnych oraz organizacja poradnictwa prawno-psychologicznego:

 1. Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnego poradnictwa prawnego z zakresu m.in. legalizacji pobytu, praw osób uchodźczych, prawa pracy, praw konsumenckich, oświatowych, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka;
 2. Prowadzenie interwencyjnych, krótkoterminowych konsultacji psychologicznych dla osób uchodźczych.

W ramach działań możliwy jest zakup, przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych.

Kwota: 50 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba udzielonych porad i konsultacji,
 • liczba materiałów informacyjnych.

 

6. Aktywizacja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy:

 1. organizacja kursów i szkoleń zawodowych lub przygotowujących do wejścia na rynek pracy lub założenia działalności gospodarczej/spółdzielczej,
 2. organizacja działań zwiększających umiejętności językowe w kontekście specjalistycznego języka polskiego (zawodowego),
 3. prowadzenie konsultacji i doradztwa zawodowego.

Dodatkowo możliwe jest sfinansowanie doraźnej opieki/ zajęć dla dzieci w czasie korzystania z oferty.

Kwota: 100 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba przeprowadzonych szkoleń, kursów i konsultacji
 • liczba osób objętych wsparciem

 

7. Wsparcie edukacji systemowej:

 1. organizacja zajęć wyrównawczych i świetlicowych (zajęć pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży ukraińskiej,
 2. organizacja nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży ukraińskiej,
 3. profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Możliwe jest sfinansowanie wyżywienia w czasie organizowanych zajęć.

Oferent zobowiązany jest zapewnić sprzęt komputerowy używany w czasie nauki zdalnej. Możliwa jest współpraca ze szkołą w celu zapewnieniu pomieszczeń do realizacji działań. Wówczas kosztorys oferty powinien uwzględniać opłaty za media w placówce. Oferta może uwzględniać wynagrodzenie pedagoga z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć oraz pomocy nauczyciela, mówiącej w języku ukraińskim.

Kwota: 124 000 zł

Oczekiwane rezultaty/produkty:

 • liczba osób objętych wsparciem

 

WYMAGANIA (W tym dotyczące kwalifikacji prowadzących):

 • należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152),
 • wymagania dotyczące kadry muszą być zgodne z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152);
 • w przypadku organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnością

wymagane jest doświadczenie kadry w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Szczegółowe warunki zaproszenia znajdują się w załączeniu! 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama