Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022
Nabór od 31.08.2022 do 23.09.2022 15:30
Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022

 

1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”, do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2022, określonego w § 6 ust. 16 pkt 1 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

W konkursie mogą zostać wybrane oferty realizacji zadania publicznego zmierzające do podniesienia wiedzy w zakresie zagrożeń wynikających z oddziaływania azbestu na środowisko, wpływu tego materiału na zdrowie i życie człowieka, prawidłowego sposobu jego usuwania oraz możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel.

 

2. Opis zadania

2.1. Rodzaj zadania publicznego – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy:

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

2.2. Tytuł zadania publicznego:

Tytuł zadania publicznego

Wydatki

poniesione

w roku 2021

Planowane

wydatki
w roku 2022

Organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. działania w zakresie walki
ze smogiem, odpadami komunalnymi, przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
a także walka z hałasem.

45 850,00 zł

50 000,00 zł

 

2.3. Klasyfikacja budżetowa.

Dział 900, rozdział  90095, paragraf 2360

 

3.  Zakres zadania.

Zadanie polega na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie województwa wielkopolskiego poprzez:

- organizację 4 konferencji tematycznych w formie on-line dla 4 subregionów województwa wielkopolskiego tj. pilskiego, konińskiego, kaliskiego i leszczyńskiego, promujących podejmowanie działań mających na celu usuwanie azbestu (sumarycznie w konferencjach powinno uczestniczyć min. 250 osób; uczestnicy każdej Konferencji nie powinni się powtarzać),

- wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych podnoszących wiedzę w zakresie problematyki azbestowej,

- inne inicjatywy zmierzające do upowszechnienia szkodliwości azbestu i konieczności jego bezpiecznego usuwania oraz kształtowania tzw. dobrych praktyk.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 7 listopada 2022 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 14 grudnia 2022 r. Ostateczny, wiążący termin realizacji zadania zostanie określony w umowie. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowym konkursie nie może przekroczyć 90% wszystkich kosztów realizacji zadania. 

Oferent jest zobowiązany zadeklarować w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 10%  całkowitego kosztu zadania, w tym wkład finansowy w wysokości minimum 3% (wkład własny finansowy nie może pochodzić ze środków przekazanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego). Oferty nie spełniające tego kryterium zostaną odrzucone ze względów formalnych. Do wymaganego wkładu własnego oferenta może być zaliczany wkład rzeczowy oraz wkład osobowy. 

Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Rezultaty realizacji zadania publicznego:

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt III.6 oferty Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. 

W ofercie należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania.

Określając ww. rezultaty należy wskazać w szczególności:

- liczbową skalę działań realizowanych w ramach zadania (np. ilość konferencji, nakład wydawnictwa),

- sposób monitorowania rezultatów lub źródło informacji o osiągnięciu wskaźników, z uwzględnieniem oglądalności, 

Wskazanie w ofercie rezultatów niemierzalnych, o dużym ryzyku ich nieosiągnięcia i/lub trudnych do weryfikacji, będzie skutkowało wezwaniem oferenta do ich korekty na etapie oceny formalnej.

W sprawozdaniu należy wskazać mierzalne osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego.

Określając ww. rezultaty należy wskazać w szczególności:

- liczbową skalę działań zrealizowanych w ramach zadania publicznego,

- osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone,

- w jakim stopniu realizacja zadania publicznego przyczyniła się do osiągnięcia celu założonego w ogłoszeniu konkursowym.

Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, gdy zakładane w ofercie rezultaty zostaną osiągnięte. 

Nieosiągnięcie rezultatów może stanowić podstawę proporcjonalnego obniżenia dotacji lub jej zwrotu w całości.

 

6.  Podmioty uprawnione do składania ofert.

6.1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem, zgodnie z zakresem zlecanego zadania:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

6.2. Oferty złożone przez podmioty nieuprawione do wzięcia udziału w niniejszym otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.

6.3. Organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w Ustawie. 

 

7.  Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

7.1. Prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego:

- na terenie województwa wielkopolskiego,

- w dziedzinie objętej konkursem;

7.2. Posiadanie własnego rachunku bankowego;

7.3. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

7.4. Posiadanie własnego numeru REGON;

7.5. Brak zaległych zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

 

8. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

8.1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej – Generatora Ofert i Sprawozdań – www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 23 września 2022 r.

8.2. Wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl (posiadające tę samą sumę kontrolną co złożona oferta) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź przez platformę e-PUAP, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej, jednak nie później niż do dnia 28 września 2022 r., do godz. 15:30. Decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego).

8.3. Błędy lub braki formalne powodujące odrzucenie oferty:

- oferta złożona po wyznaczonym terminie,

- oferta złożona przez podmiot(-ty) nieuprawiony(-e),

- oferta złożona na zadanie niezgodne z ogłoszeniem konkursowym,

- oferta złożona na realizację kilku propozycji realizacji jednego zadania publicznego,

- oferta złożona w innej formie niż w formie elektronicznej poprzez Witkac.pl, np. w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną lub faksem.

Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty zawierającej braki formalne, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez oferenta wezwania do uzupełnienia.

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail oraz za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl. 

Oferent będzie składał odpowiedź na adres e-mail: dsk.sekretariat@umww.pl.

Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

8.4. Szczegółowe informacje w trakcie trwania konkursu można uzyskać w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: (61) 626 64 13, (61) 626 64 43.

 

9.  Wymagane dokumenty.

9.1. Oferta 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). 

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań, dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskie wici.pl, zakładka „Konkursy”) po zarejestrowaniu się w Bazie Organizacji Pozarządowych. 

Wypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowanie zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole).

Aby oferta mogła zostać złożona, nie może zawierać błędów i mieć status „Wniosek wypełniony poprawnie”. Dopiero wtedy w widoku oferty po jej zapisaniu pojawia się funkcja „Złóż ofertę”. Dopiero kliknięcie w „Złóż ofertę” i wybranie „Tak” w komunikacie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w konkursie. Jeśli oferta zostanie złożona otrzyma status „Oferta został złożona”. 

Po kliknięciu w „Potwierdzenie w PDF” otrzymamy potwierdzenie złożenia oferty z przypisaną „sumą kontrolną”, które należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, a następnie złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty czy kuriera w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź poprzez platformę e-PUAP, w terminie do 28 września 2022 r. 

Decydować będzie data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nie będą przyjmowane oferty wygenerowane jedynie w platformie elektronicznej Witkac.pl lub faksem. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji powinna być zaokrąglona do pełnych złotych.

Wycofanie oferty:

- oferta złożona w niniejszym otwartym konkursie ofert może być wycofana przez oferenta poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty,

- oświadczenie należy złożyć w formie papierowej w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

- oferta może być wycofana zarówno przed upływem terminu składania ofert, jak i po upływie tego terminu, ale przed terminem powołania Komisji Konkursowej, w przypadku wycofania oferty przed podjęciem decyzji o jej wyborze - oferta ta nie będzie rozpatrywana.

9.2. Załączniki do oferty:

Kopia umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy.

9.3. Pozostałe wymagane dokumenty:

9.3.1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zgodny z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy został wydany:

- w przypadku organizacji pozarządowych, które nie są zarejestrowane w Krajowym  Rejestrze Sądowym – aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji (np. wypis z rejestru starosty),

- w przypadku kościelnych osób prawnych – zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

- w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

W przypadku organizacji pozarządowych, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie ma obowiązku składania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiot składający ofertę jest zobowiązany do złożenia dodatkowych dokumentów w nw. przypadkach:

- dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących w skład zarządu tego podmiotu – uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu,

- dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (np. główny księgowy, dyrektor/kierownik tego podmiotu) – upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy pod ofertą, do reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),

- podmiotem składającym ofertę jest oddział terenowy – pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału terenowego (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w Krajowym Rejestrze Sądowym) do składania w imieniu organizacji pozarządowej oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji Województwa Wielkopolskiego), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

9.3.2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu zgodny z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

W przypadku złożenia kserokopii załączników: dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu (zaświadczenie lub z ewidencji), statutu lub innego aktu regulującego status podmiotu osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności z oryginałem:

- adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem”,

- podpis osoby reprezentującej podmiot,

- data potwierdzenia.

9.3.3. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

9.3.4. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych – w przypadku kościelnych osób prawnych.

9.3.5. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

W celu złożenia ww. oświadczeń niezbędne jest ich wydrukowanie z Witkac.pl lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę, wymienione w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności podmiotu, a następnie zeskanowanie i złożenie w formie elektronicznej poprzez Witkac.pl. Osoby uprawnione do podpisania ww. oświadczeń, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej.

 

10. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

10.1. Koszty kwalifikowane to koszty:

- bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego i niezbędne do jego wykonania, 

- racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową,

- faktycznie poniesione przez Zleceniobiorcę i udokumentowane,

- merytorycznie uzasadnione w opisie projektu,

- racjonalne i efektywne,

- ujęte w budżecie projektu,

- ponoszone w okresie, którego dotyczy umowa.

10.2. Przykłady kosztów kwalifikowanych:

- wynagrodzenie specjalistów odpowiedzialnych za realizację zadania pod względem merytorycznym,

- opracowanie merytoryczne i wytworzenie materiałów informacyjno-edukacyjnych,

- koszty rozpowszechnienia ww. materiałów,

- oprawa graficzna zadania,

- wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Utworzenie nowej pozycji kosztu, finansowanej w całości lub w części z kwoty udzielonej dotacji, jest możliwe po uprzednim pisemnym poinformowaniu zleceniodawcy o konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztu i uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

Uzyskanie zgody Zleceniodawcy nie jest konieczne w przypadku konieczności utworzenia nowej pozycji kosztu, finansowanej w całości z wkładu własnego finansowego, tj. innych środków finansowych (np.: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych) lub środków finansowych pochodzących ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego bądź z wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego. 

Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych.

 

11. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Każda oferta może zdobyć w ocenie merytorycznej do 120 pkt (max 10 pkt za każde kryterium) za spełnienie warunków finansowych, merytorycznych i organizacyjnych.

Dokonując oceny merytorycznej oferty Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w szczególności:

- wartość merytoryczną oferty,

- możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę,

- proponowaną jakość wykonania zadania.

Oferta zostanie oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w niżej zamieszczonym wzorem Karty oceny merytorycznej.

Karta oceny merytorycznej

Ilość uzyskanych punktów

Kryteria finansowe

Rzetelność i zasadność przedstawionego kosztorysu

 

Zasoby finansowe, które będą wykorzystane do realizacji zadania publicznego (pod uwagę będą brane zasoby finansowe, które zostaną zaangażowane na realizację zadania publicznego, w szczególności wkład środków własnych).

 

Kryteria merytoryczne

Jakość projektu i atrakcyjność proponowanych działań

 

Rzetelność planu i harmonogramu działań, w tym opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

 

Koncepcja planowanych działań

 

Realność zakładanych rezultatów powiązanych z celami przedstawionymi
w ofercie

 

Innowacyjny charakter proponowanych form realizacji zadania

 

Przewidywana liczba odbiorców zadania publicznego

 

Działania promocyjne

 

Kryteria organizacyjne

Planowany osobowy wkład własny (np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków),

 

Proponowana jakość wykonania zadania i zasoby kadrowe, przy udziale których będzie realizowane zadanie, w tym kwalifikacje tych osób

 

Dotychczasowe doświadczenie oferenta tj. wcześniejsza działalność oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta

 

Razem

 

 

12. Tryb wyboru ofert.

12.1. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (dalej DSK) jest właściwym merytorycznie podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Złożone oferty będą oceniane:

- pod względem formalnym – przez pracowników DSK,

- pod względem merytorycznym – przez Komisję Konkursową (dotyczy ofert spełniających wymogi formalne).

12.2. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51% wynikającej z Karty Oceny Oferty. 

Propozycję otrzymania dotacji uzyskają tylko organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

12.3. Komisję Konkursową powoła odrębną uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego (dalej ZWW).

12.4. DSK przedstawia ZWW propozycję Komisji Konkursowej dotyczącą zlecenia zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert.

12.5. ZWW, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej podejmie, w drodze uchwały, decyzję o wyborze oferty i przyznaniu środków finansowych na realizację zleconego zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert.

12.6. Województwo Wielkopolskie niezwłocznie zawiera umowę o realizację zadania publicznego z podmiotem wybranym w postępowaniu konkursowym.

12.7. Do postanowień uchwały ZWW w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

12.8. Informacja o wynikach postępowania konkursowego w formie uchwały zostanie opublikowana:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.bip.umww.pl (ścieżka dostępu: Menu przedmiotowe: Urząd Marszałkowski/Otwarte konkursy ofert/ ochrona środowiska),

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl.,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym otwartym konkursie ofert, o wynikach postępowania konkursowego.

12.9. Wszystkie oferty złożone w otwartym konkursie ofert wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach DSK i będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

13. Zasady przyznawania dotacji.

13.1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty podmiotów uprawionych do wzięcia udziału  w niniejszym otwartym konkursie ofert, złożone w terminie i w sposób określony  w ogłoszeniu, wypełnione na druku określonym w ogłoszeniu i zawierające załączniki oraz dodatkowe wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu, które spełnią wymogi formalne.

13.2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.  Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Wysokość przyznanej dotacji zależy m.in. od wyniku oceny merytorycznej oferty oraz od wyniku oceny kwalifikowalności kosztów zadania publicznego wykazanych w kosztorysie.

 

14. Termin dokonania wyboru ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 27 października 2022 r.

 

15. Warunki realizacji zlecanego zadania publicznego.

DSK jest właściwym merytorycznie podmiotem odpowiedzialnym za zadania związane ze sporządzeniem umowy realizacji zadania publicznego oraz kontrolą wykonania zadania publicznego, w tym kontrolą sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

15.1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

15.2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację (w przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana) jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu,

- sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania,

- sporządzenie korekty oferty.

15.3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową -  będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

15.4. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, przy czym:

- wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT),

- wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części)  – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu). Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – stosowną informację należy zawrzeć w pkt VI.3 oferty.

15.6. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznawać się go będzie za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10,00%.

15.7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia w wersji papierowej sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

15.8. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.), poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

 

16. Podstawa prawna.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050),

- uchwałą Nr XXXV/654/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

- uchwałą Nr 656/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie: ustanowienia „Modelu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L, t. 119, str. 1)

- ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

17. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP;

- Dane osobowe oferentów są przetwarzane w celach: 

 zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego otwartego konkursu ofert,

 zawarcia i rozliczenia umowy,

 archiwizacji;

- Dane osobowe oferentów przetwarzamy w związku z: 

 zawarciem oraz wykonaniem umowy, której oferent jest stroną,

 wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;  

- dane osobowe oferentów będą przetwarzane przez okres 5 lat  licząc od roku następnego,  w którym rozstrzygnięto niniejszy otwarty konkurs ofert, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną; 

- podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych przed jej zawarciem, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem mozliwosci rozpatrzenia oferty oraz zawarcia umowy;

- Oferentom przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych;

- Oferentom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody;

- Oferentom przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

- Oferentom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

- Oferentom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej;

- Oferentom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem;

- dane osobowe Oferentów będą ujawniane: 

 podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;

 informacja o wynikach postępowania na stronach internetowych  www.bip.umww.pl, www.umww.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu;

- dane osobowe oferentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania;

- dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama