Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Reklama
Nabór od 01.09.2022 do 30.09.2022 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach
wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych,
przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi
organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje,
poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić - współpracę ze: szkołami podstawowymi, przedszkolami, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

W Konkursie mogą brać udział:
a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2167 ze zm.),
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.),
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.09.2022 r. (decyduje data złożenia
Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie od 01.12.2022 r. do 30.06.2023 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego
kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego
na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów
programowych.

Źródło: Fundacja PZU
Reklama