Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3...

Reklama
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku
Nabór od 30.08.2022 do 20.09.2022 17:00
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 3,447 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku. .

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270 z 2022 poz. 1, poz. 66, poz. 1079) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327, poz. 2490) w związku z Uchwałą Nr XLI/155/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

 

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku.

 

 

Rozdział I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku, polegające na prowadzeniu jednej placówki świadczącej usługi w poniższych formach: 

 

1) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym sprawnym i zdolnym do samodzielnej egzystencji – średnia liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 140 miejsc (+/- 20%).  

 

Wykonawca, w ramach spełnienia minimalnego standardu usługi, zobowiązany jest do zapewnienia każdemu mieszkańcowi placówki: 

a) pomieszczenia noclegowego 1-8 osobowego, przynajmniej z jednym oknem oraz górnym oświetleniem,

b) oddzielnego łóżka z materacem oraz niezbędnej pościeli – poduszki, kołdry, prześcieradła, poszwy i poszewki,

c) wydzielonego miejsca w szafie, szafki nocnej (jednej na dwie osoby), krzesła oraz miejsca przy stole,

d) ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarnego – bieżąca ciepła i zimna woda, ilość pryszniców i sedesów zgodna z normami dla tego typu placówek,

e) pomieszczenia umożliwiającego pranie i suszenie rzeczy osobistych,

f)  pomieszczenia świetlicy wyposażonego w sprzęt RTV, umożliwiającego spędzanie czasu wolnego,

g) wydzielonego miejsca umożliwiającego przygotowanie posiłku,

h) wyodrębnionego i oznakowanego pomieszczenia palarni,

i) całodobowego, swobodnego dostępu do placówki, z zastrzeżeniem zasad określonych w regulaminie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

 

2) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy innych osób z powodu choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych niedomagań – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – średnia liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi: 15 miejsc (+/- 20%).  

 

 

Wykonawca, w ramach spełnienia minimalnego standardu usługi, zobowiązany jest do zapewnienia każdemu mieszkańcowi placówki:

a) pomieszczenia noclegowego 1-4 osobowego, przynajmniej z jednym oknem oraz górnym oświetleniem,

b) oddzielnego łóżka z materacem (łóżka piętrowe są niedopuszczalne) oraz niezbędnej pościeli – poduszki, kołdry, prześcieradła, poszwy i poszewki,

c) wyżywienia tj. przynajmniej 3 posiłków dziennie w tym 1 gorącego posiłku,

d) wydzielonego miejsca w szafie, szafki nocnej (1 na 1 osobę), krzesła oraz miejsca przy stole,

e) ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarnego – bieżąca ciepła i zimna woda, ilość pryszniców i sedesów zgodna z normami dla tego typu placówek,

f) pomieszczenia umożliwiającego pranie i suszenie rzeczy osobistych,

g) pomieszczenia świetlicy wyposażonego w sprzęt RTV, umożliwiającego spędzanie czasu wolnego,

h) wydzielonego miejsca umożliwiającego przygotowanie posiłku,

i) zapewnienie dostępu do opieki lekarskiej w ramach NFZ,

j) zapewnienie dyżuru opieki pielęgniarskiej min. 8 godz. dziennie (osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki powinna posiadać wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się możliwość zatrudnienia absolwenta studium policealnego o specjalności opiekun medyczny),  

k) całodobowej pomocy w samodzielnej egzystencji,

l) opiekunowie muszą zapewnić właściwe funkcjonowanie i zabezpieczenie potrzeb osób przebywających w placówce, winni mieć przygotowanie zawodowe do opieki nad osobami niepełnosprawnymi np. w formie kursu zawodowego – opiekun osób chorych starszych i niepełnosprawnych, lub kursu bądź szkolenia – opiekun osób wymagających pomocy w samodzielnej egzystencji.

ł) całodobowego, swobodnego dostępu do placówki, z zastrzeżeniem zasad określonych w regulaminie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 5 niniejszego ogłoszenia.

 

Dodatkowe wymagania, które powinna spełniać placówka zapewniająca schronienie osobom bezdomnym sprawnymi i zdolnym do samodzielnej egzystencji oraz osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy innych osób:

a) pomieszczenia placówki muszą spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe,

b) pomieszczenia placówki powinny być estetyczne i zadbane (wytapetowane, pomalowane) itp.,

c) w pomieszczeniach placówki temperatura nie może spadać poniżej 20ºC,

d) pomieszczenia muszą być dwa razy w roku dezynfekowane przez uprawniony podmiot.

e) kierownik placówki powinien posiadać przynajmniej wykształcenie średnie i co najmniej 2 letnią praktykę     w pracy z bezdomnymi,

f) liczba opiekunów powinna zapewnić właściwe funkcjonowanie i zabezpieczenie placówki,

g) opiekunowie winni posiadać wykształcenie co najmniej średnie,

h) wykonawca przyjmuje do placówki osoby bezdomne na podstawie skierowania wydanego przez MOPR Włocławek,

i) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób przebywających w placówce, w szczególności ewidencji  osób objętych pomocą,

j) wykonawca przyjmuje osoby bezdomne przez całą dobę.

 

3) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w ogrzewalni funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym – od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, przez 7 dni w tygodniu

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdej osobie przyjętej do ogrzewalni:

a) miejsca siedzącego z dostępem do urządzeń sanitarnych,

b) dopuszczalne jest przyjmowanie osób po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zdolnych    do samoobsługi, o ile ich stan nie zagraża im samym oraz pozostałym osobom przebywającym       w ogrzewalni.

Ponadto placówka musi spełniać niżej wymienione wymagania:

a) pomieszczenia placówki muszą spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe,

b) w pomieszczeniach placówki temperatura nie może spadać poniżej 18ºC.

Dodatkowe wymagania:

a) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób przebywających w placówce,  w szczególności ich ewidencji

b) liczba osób zapewniających pomoc musi zapewnić właściwe funkcjonowanie i zabezpieczenie potrzeb osób przebywających w placówce, opiekunowie winni posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

 

4) Zapewnienie zabiegów sanitarno - higienicznych przez cały okres trwania umowy.

 Celem zadania jest działanie na rzecz zwalczania wszawicy i innych infekcji pasożytniczych wśród osób będących pod wpływem alkoholu, wobec których podejmowana jest interwencja służb porządkowych,
w tym  Straży Miejskiej i Policji i którym takich świadczeń nie zapewnił szpital lub inna placówka opieki zdrowotnej. W sytuacji przywiezienia osoby wymagającej pomocy, Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonania zabiegów dezynsekcji oraz podjęcia niezbędnych środków wymagających utrzymania czystości ciała, m.in. zapewnienia czystej odzieży. Wyżej opisane czynności powinny odbywać się w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji
i jednocześnie służby te będą brały odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wobec których podejmowane będą czynności sanitarno – higieniczne.

 

2. Zadanie powinno być realizowane we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób bezdomnych, w tym w szczególności z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku.

 

3. Realizując zadanie publiczne Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DZ. U z 2020 poz.1062 )

 

Rozdział II. Wysokość dotacji na realizację zadania

1.    Wysokość środków publicznych na realizację zadania została określona w budżecie miasta na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030. Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu budżetu miasta na rok 2023 oraz na rok 2024.

 

2.  Wysokość dotacji w kolejnych latach realizacji zadania uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych  na  ten cel  w  rocznych  budżetach   Gminy  Miasto  Włocławek.

 

3.    Faktyczna liczba świadczeń podanych w ogłoszeniu konkursowym może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego w zakresie tej formy pomocy.

4.    Wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania w okresie od
1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku wynosi:

 

 

Forma zadania

Wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku obejmującego:

1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym sprawnym i   zdolnym do samodzielnej egzystencji.

2. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy innych osób z powodu choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych niedomagań – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w ogrzewalni funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym – od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, przez 7 dni w tygodniu

4. Zapewnienie zabiegów sanitarno - higienicznych przez cały okres trwania umowy.

3 446 600,00 zł

5. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w kolejnych latach wynosi:

 

 

Forma zadania

Wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania w podziale na poszczególne lata

Rok 2022

od 1 października do
31 grudnia

Rok 2023

Rok 2024
do 30 września

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku obejmującego:

1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym sprawnym i  zdolnym do samodzielnej egzystencji.

2. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy innych osób
z powodu choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych niedomagań – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w ogrzewalni funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym – od
1 października do 30 kwietnia każdego roku, przez 7 dni w tygodniu.

4. Zapewnienie zabiegów sanitarno – higienicznych przez cały okres trwania umowy.

 283 900,00 zł

1 742 700,00zł

1 420 000,00zł

 

6. Koszty realizacji zadania w poprzednich latach wyniosły:

 

Forma zadania

Koszty realizacji zadania w:

roku  2020– od 1.10 do 31.12

roku 2021

Planowane przekazanie środków finansowych – zgodnie z zawartą umowa do 30.09.2022 r.

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2022 roku obejmującego:

1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym sprawnym i   zdolnym do samodzielnej egzystencji.

2. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym wymagającym częściowej pomocy innych osób z powodu choroby, niepełnosprawności, podeszłego wieku lub innych niedomagań.

3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w ogrzewalni funkcjonującej w okresie jesienno-zimowym – od 1 października do 30 kwietnia  każdego roku, przez 7 dni w tygodniu w godzinach nocnych (18.00 – 7.00).

 170 480,00zł

1 018 640,00zł

994 600,00 zł

 

 

 

Rozdział III. Zasady przyznawania dotacji

 

1.    Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje, w szczególności z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

2.    W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

 

3.    Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

4.    W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania zostanie wybrana jedna oferta.

 

5.    Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż środki przewidziane na realizację zadania, o którym mowa w rozdziale I niniejszego ogłoszenia.

 

6.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

7.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie; w takim przypadku zastrzega się prawo do uzgodnienia z oferentem zmian w zakresie rzeczowo-finansowym oferty.

 

8.    Warunkiem przekazania miesięcznej transzy dotacji jest złożenie comiesięcznej informacji o liczbie osób przebywających w placówce. Wysokość transzy dotacji ustalona jest jako suma:

1) iloczynu liczby osobodni wykorzystanych w poprzednim miesiącu pomnożonej przez obowiązującą stawkę jednostkową za dobę pobytu w schronisku osoby bezdomnej sprawnej i zdolnej do samodzielniej egzystencji;

2) iloczynu liczby osobodni wykorzystanych w poprzednim miesiącu pomnożonej przez obowiązującą stawkę jednostkową za dobę pobytu osoby bezdomnej wymagającej częściowej pomocy

3) miesięcznej stawki za udzielenie schronienia w formie ogrzewalni wraz z imiennym zestawieniem osób korzystających z ogrzewalni

4) miesięcznej stawki za zapewnienie zabiegów sanitarno – higienicznych,

na podstawie zbiorczego ilościowego zestawienia osób bezdomnych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku (MOPR) i przebywających w schronisku w poprzednim miesiącu oraz o informację o funkcjonowaniu ogrzewalni wraz z imiennym zestawieniem osób korzystających z ogrzewalni i zabiegach sanitarno – higienicznych,

w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca we właściwym wydziale Urzędu Miasta Włocławek za pośrednictwem MOPR.

 

9. Zleceniobiorca wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 8 przekazuje do MOPR imienne zestawienie osób bezdomnych skierowanych przez jednostkę i przebywających w schronisku w poprzednim miesiącu.

 

10. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji projektu wkład osobowy niefinansowy, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

 1. kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe;
  w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 17,00 zł za jedną godzinę pracy,
 2. zakres, sposób i liczba godzin pracy wykonywanej przez wolontariusza muszą zostać określone
  w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl)
 3. wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia karty pracy wraz ze szczególnym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana, tak jak dokumenty finansowe),
 4. wyliczenie wartości pracy dokonuje na podstawie faktycznego czasu pracy wolontariusza i stawki godzinowej. Wycena pracy wolontariusza uwzględnia koszty składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru jego pracy,
 5. w ramach realizacji zadania nie można podpisać z tą sama osobą umowy zlecenia/o dzieło
  i porozumienia o wolontariacie.

 

 

11.        Dotacja nie może być przeznaczona na:

1) działalność gospodarczą;

 1. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także    wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania;
 2. działalność polityczną i religijną;
 3. udzielanie pomocy finansowej osobom prawnym lub fizycznym;
 4. opłaty i kary umowne;
 5. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;
 6. remont i adaptację pomieszczeń;
 7. zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne;
 8. zakup gruntów;
 9. wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania;
 10. wydatki poniesione na przygotowanie oferty;
 11.  opłaty oferenta niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (np. składki członkowskie,       licencyjne).

13) zakup tzw. „wyżywienia śmieciowego” (np. chipsy, napoje zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, żywność typu fast-food)

 

12. Dotację można przeznaczyć na:

1) działania bezpośrednio związane z realizacją zadań zgodne z opisem zawartym w ofercie konkursowej,

2) uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,

3) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

4) poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta,
w tym:

 1. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania,
 2. bezpośrednie koszty związane z realizacją zadania, m. in.: zakup środków czystości, zakup środków higieny, koszty telekomunikacyjne, koszty eksploatacyjne (np. energia, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci), czynsz za pomieszczenia w części związanej z realizacją zadania itp.

 

13. W ramach realizacji zadania, koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 5 % wartości całkowitej realizacji zadania:

 • koszty obsługi księgowej - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
 • koszty działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym,
 • koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów piśmienniczych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych Oferenta, np. koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz czynsz za pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty bankowe - w części związanej z realizacją zadania.

 

 

14. Jeżeli dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.

 

15. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa     zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Włocławek.

 

16. Jeżeli w ramach zadania wykorzystywane są samochody prywatne do rozliczenia kosztów stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. Nr 27,
poz. 271 z późn. zm.).

 

17.   Wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji przed dniem podpisania umowy, lecz po dacie rozstrzygnięcia konkursu stanowi koszt kwalifikowany, jeżeli tak stanowi umowa.

 

178. Wydatki na realizację zadania mogą być dokonywane do dnia określonego w umowie.

 


 

Rozdział IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 

1.    Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 roku na terenie miasta Włocławek na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Otrzymanej dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu. 

 

3. Oferent realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Włocławek za pośrednictwem MOPR we Włocławku o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg zadania, w szczególności o zmianach   dotyczących osób odpowiedzialnych za jego realizację oraz o dokonywanych zmianach m. in. dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie lub danych teleadresowych.

 

4. Wzór umowy na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

Rozdział V. Termin, tryb i warunki składania ofert:   

 

 1. 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 

 1. wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem  www.witkac.pl w terminie do dnia …………………………….. do godz. ……………….
 2. następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl,  podpisanie przez osoby upoważnione  i dostarczenie w zamkniętej kopercie (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20 w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00  w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora. 

 

 

 

2. Do oferty składanej w generatorze ofert, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:

 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk
  z internetu aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami;
  w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek), numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym, (zgodny ze stanem faktycznym) wyciąg
  z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

3) pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,

4) opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji poszczególnych form zadania,           

5) regulamin funkcjonowania placówki, określający zadania placówki oraz prawa i obowiązki mieszkańców,

6) tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się placówka,

7) sposób kalkulacji stawki jednostkowej dla poszczególnych form zadania publicznego,

8)  aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego,

9) oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

3.  Brak załączników, o których mowa w ust. 2 traktowany jest jako uchybienie formalne. Pracownik merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Brakujące załączniki dołączane są w formie skanów w generatorze.

 

4.  Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkursie ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w terminie 7 dni od dnia poinformowania drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną.

 

5.  Określając „nazwę zadania” Oferent winien podać własną nazwę charakteryzującą krótko rodzaj zadania istotny dla danego projektu.

 

6.  Oferent może złożyć na zadanie tylko jedną ofertę.

 

7.  Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek wykonujący swoje obowiązki w zakresie dot. niniejszego konkursu nie mogą sporządzać oferty/ofert  w imieniu organizacji ani w żaden sposób ingerować w jej/ich treść.

 

8.  Oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert winny być złożone w terminie, w zamkniętej kopercie, na właściwych drukach i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Opis koperty:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2024 roku. ”.

 

9. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub w innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi oferta winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 

Rozdział VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

1. Oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek.

 

2. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zasoby materialne i kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze) – do 20 pkt.

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym koszt jednostkowy za dobę pobytu oraz koszt miesięczny za utrzymanie pomieszczeń – do 35 pkt.

3)  proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje kadry – do 20 pkt.

4)  wkład rzeczowy, osobowy i lokalowy – do 15 pkt.

5)  rzetelność i terminowość wykonywanych zadań publicznych w latach poprzednich – do 10 pkt.

 

3. Oferty, w których zakres zaproponowanego zadania lub cele statutowe oferenta nie są zgodne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych (otrzymują 0 pkt.)

 

4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 70 pkt. w ocenie merytorycznej. Rekomendacje do dofinansowania uzyska oferta, która według kolejności zdobędzie najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

 

5. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję wyboru oferty.

 

6. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje Prezydent Miasta Włocławek w drodze zarządzenia w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert.

 

7. Od Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

   

8. Informacje o rozstrzygnięciu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.eu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl

 

9. Każdy Oferent, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

 

 1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w generatorze ofert WITKAC- www.witkac.pl

 

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Miasta, wprowadzenia obostrzeń covidowych utrudniających poprawna realizację zadania publicznego).

 

 3. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

1) Nie zostanie złożona żadna oferta,

2) Żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

4. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

 1. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
 3. w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent nie złoży w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty uwzględniającej zmiany;
 4. w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 5. zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym;
 6. zagrożona jest realizacja zadania publicznego i/lub wprowadzone nakazy, zakazy, ograniczenia, wytyczne przeciwepidemiczne wprowadzone i aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uniemożliwiają realizację zadania publicznego.
 7. zakres zadania po aktualizacji oferty znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

5.    Dotowany podmiot zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

6.    Dotowany podmiot jest zobowiązany do podpisania umów z osobami/podmiotami, uczestniczącymi w realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

7.    Dotowany podmiot zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań.

 

8.    Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania muszą być opisane zgodnie z ustawą o rachunkowości, ponadto muszą być oznaczone, że dotyczą zadania dotowanego, bez względu czy wydatek dotyczy części finansowej z dotacji, z wkładu własnego czy innych źródeł.

9.    Dotowany podmiot zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Włocławek. Informacje na ten temat winny się znajdować we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach (m.in. dla mediów), ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dot. realizowanego zadania publicznego.

 

10.   Dotowany zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w terminie określonym w umowie, zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

11.   W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie przewidzianym w przepisach prawa.

 

12. Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Rozdział VIII. Obowiązek informacyjny.

 

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13,

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl

3) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą
w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

 

4) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

5) Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat,

 

6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

 

7) Mają Państw prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.,

 

8)Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być
w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama