Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wieloletni otwarty konkurs ofert 2022-2025 - Festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające...

Reklama
Wieloletni otwarty konkurs ofert 2022-2025 - Festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako Miasta Kultury
Nabór od 02.09.2022 do 03.10.2022 16:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 9,075 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wieloletni otwarty konkurs ofert 2022-2025 - Festiwale i wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmacniające wizerunek Gdańska jako Miasta Kultury.

W ramach konkursu wspierane będą najbardziej wartościowe, cykliczne wydarzenia kulturalne o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, stanowiące o marce kulturalnej miasta. Zadania  zakładające udział w wydarzeniach wybitnych artystów, twórców kultury prezentujących nowatorskie dokonania.

Zadania powinny odznaczać się wysoką jakością̨, oryginalną, spójną koncepcją. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te, o charakterze interdyscyplinarnym. Wydarzenia muszą charakteryzować się zaplanowaną strategią promocji działań w Polsce i za granicą, wraz z dostosowaniem metod i kanałów komunikacji z potencjalnymi uczestnikami.

Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że wydarzeniem cyklicznym jest przedsięwzięcie, które ma stałe miejsce w kalendarium gdańskich wydarzeń kulturalnych co najmniej od 2018 roku.

 

Zadanie powinno być zgodne z następującymi priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, czyli:

  1. realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska;
  2. realizacja projektów artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska zwiększających dostęp do kultury.

Istotne jest również, by oferta wpisywała się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny /GDAŃSK PROGRAMY OPERACYJNE 2023/.  Niniejszy konkurs dotyczy w szczególności zapisów:

  1. Zadania IV.3.1., czyli „Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjalne” (przede wszystkim działania IV.3.1.1., IV3.1.2., IV.3.1.4.)
  2. Zadania IV.3.2., czyli „Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej” (przede wszystkim działania IV.3.2.2., IV.3.2.3).

 

Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama