Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Reklama
Nabór od 26.08.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w trybie art.19a: 11.000,00 zł.
 3. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10.000,00 zł.
 4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20 %.
 5. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.
 6. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.
 7. Terminy realizacji zadań:  do 31 grudnia 2022 r.
 8. Termin składania ofert: do 30 listopada 2022 r. lub wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.
 9. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych, w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14

18-400 Łomża

(decyduje data stempla pocztowego/nadania)

 1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych możliwych do poprawy, do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.
 2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.
 3. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.
 4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.
 5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Łomży, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.
 6. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty.
 7. Konsultacji oraz informacji udziela Wydział Kultury, Promocji i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża
 8. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

 

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama