Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Zorganizowanie i prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych

Reklama
Nabór od 22.08.2022 do 27.09.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zorganizowanie i prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych.

Tło :

Bardzo ważne jest tworzenie optymalnych, przyjaznych warunków do życia i rozwoju rodzin zastępczych poprzez zapewnienie im dedykowanej oferty usług. Oferta powinna służyć integracji i rozwojowi i dawać możliwości wspólnego spędzania czasu.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia w procesie opieki i wychowania, w tym wyposażenia w konkretną wiedzę i umiejętności. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiedniej oferty, odpowiadającej na ich potrzeby. Miejsca integracji opiekunów zastępczych są odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Proponowane formy wsparcia mają służyć, budowaniu wspólnoty rodzin zastępczych, powstaniu przestrzeni do wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania opiekunów zastępczych, podnoszeniu kompetencji wychowawczych opiekunów, a pośrednio powinny przyczynić się do wyłonienia wśród opiekunów zastępczych liderów tak aby poza miejscem integracji promowali świadome rodzicielstwo zastępcze oraz tworzyli prężnie działającą, aktywną lokalną społeczność. Opiekunowie zastępczy w udostępnionej przestrzeni powinni otrzymać profesjonalne wsparcie i możliwość rozwoju oraz podejmowania inicjatyw na rzecz swojego środowiska i otoczenia.

Proponowane w projekcie wsparcie powinno wzmacniać opiekunów zastępczych w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa zastępczego i pośrednio mieć wpływ na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy dzieci znajdujących się pod ich opieką.

Miejsce integracji opiekunów zastępczych powinno funkcjonować od poniedziałku do piątku, również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Prowadzący w swojej ofercie powinni uwzględniać również dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz dzieci własne opiekunów zastępczych.

Treść działań:

Organizowanie miejsc integracji, przestrzeni do wymiany doświadczeń i wsparcia dla rodzin zastępczych i wychowanków oraz dzieci własnych opiekunów zastępczych, w tym m.in.:

 • zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu opiekunów zastępczych z dziećmi;
 • prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów zastępczych;
 • prowadzenie kawiarenki, w której opiekunowie zastępczy mogą porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami;
 • organizowanie otwartych spotkań tematycznych dla opiekunów zastępczych, wykładów i seminariów profilaktycznych;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych np. wspólne gry i zabawy dla opiekunów zastępczych, ich dzieci własnych i dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
 • prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci;
 • organizowanie czasu wolnego dzieci podczas korzystania przez opiekunów z innych form wsparcia, nieprzeznaczonych dla dzieci;
 • prowadzenie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych;
 • organizowanie imprez, wydarzeń w plenerze;
 • organizowanie zajęć sprzyjających integracji międzypokoleniowej;
 • tworzenie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku opiekuna zastępczego.

Odbiorcy zadania: Opiekunowie zastępczy z wychowankami pieczy zastępczej oraz dziećmi własnymi z m.st. Warszawy.

Warunki obligatoryjne:

 •  w zakresie zasobów lokalowych oferent powinien dysponować lokalem, znajdującym się w dobrze skomunikowanym punkcie miasta, zapewniającym komfort i odpowiedni poziom realizowanych działań, dostosowanym do ich charakteru; oferent wskaże w cz. III „Opis zadania” jaką bazą lokalową dysponuje oraz wskaże podstawę do dysponowania danym lokalem;
 • w zakresie zasobów kadrowych oferent powinien dysponować zespołem specjalistów (w szczególności psychologów, terapeutów), posiadających doświadczenie w pracy z rodziną, przygotowanych do prowadzenia zajęć zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie; oferent opisze w cz. IV „Charakterystyka oferenta” zasoby kadrowe, które zaangażuje do realizacji zadania;
 • w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19 należy przewidzieć prowadzenie działań w tzw. trybie hybrydowym tj. stacjonarnie i online oraz tylko online; w takim przypadku oferent wskaże w opisie zadania wykorzystywane techniki realizacji zadania,  narzędzia z których zamierza korzystać np. typ i  rodzaj platformy internetowej itp.,
 • oferta będzie otwarta i dostępna dla opiekunów zastępczych z wychowankami z terenu m.st Warszawy;
 • w przypadku składania oferty wspólnej przedstawienie spójnej koncepcji zarządzania;
 • przeprowadzenie ewaluacji ex ante oraz ex post realizowanego projektu;
 • współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie promocji zadania i inicjowania kontaktów z odbiorcami zadania.

Pozostałe oczekiwania:

 • współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze rodzicielstwa zastępczego polegające w szczególności na:

- dzieleniu się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodzicielstwa zastępczego i dbanie o dobry przepływ informacji,

- gotowości do dzielenia się dobrymi praktykami, doświadczeniami z innymi podmiotami pomocowymi np. w formie działań edukacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama