Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

V. Wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności

Reklama
Nabór od 22.08.2022 do 12.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,905 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: V. Wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności.

V.  Wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 1 905 000,00 zł, w tym:

w 2022 roku: 500 000,00​ zł,

w 2023 roku: 1 405 000,00​ zł.

1. Cel zadania:  wsparcie w procesie reintegracji osób doświadczających bezdomności.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba osób, które skorzystają z usługi - średnio 49 osób/m-c;

2) liczba osób objętych treningiem mieszkaniowym.

3. Termin realizacji zadania:

wrzesień/październik 2022 r. - wrzesień 2023 r.

4. Miejsce realizacji zadania:  lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci:  osoby samotne, bezdomne w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, ostatnio zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta Gdańska, dla których w związku z remontem schroniska przy ul. Równej 14 w Gdańsku należy zapewnić tymczasowe miejsca schronienia. Dopuszcza się także kierowanie usługi do osób w kryzysie bezdomności, nieposiadających ostatniego zameldowania na terenie miasta Gdańska, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

6. Zakres zadania: 

1)  prowadzenie działań mających na celu skrócenie okresu korzystania z systemu wsparcia instytucjonalnego oraz wsparcie pozainstytucjonalne w procesie usamodzielnienia osoby w kryzysie bezdomności przez zabezpieczenie:

a) miejsc pobytu w lokalach będących w dyspozycji Oferenta (dopuszcza się możliwość zabezpieczania miejsc w placówkach dla osób doświadczających bezdomności, hostelach oraz innych lokalach mieszkalnych),

b) 3 pełnowartościowych posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego,

c) możliwości kąpieli,

d) dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody,

e) dostępu do podstawowych środków higieny osobistej (mydło, golarka jednorazowa, ręcznik, papier toaletowy, proszek do prania),

f) działań wspomagających w procesie usamodzielnienia samotnych osób w kryzysie bezdomności;

2)  prowadzenie działań mające na celu min. wzmocnienie kompetencji osób w kryzysie bezdomności w aspekcie:

a) zawodowym, w szczególności w zakresie nawiązanie przez adresatów zadania współpracy z instytucjami rynku pracy tj. z Gdańskim Urzędem Pracy, OHP, agencjami zatrudnienia i innymi,

b)  społecznym w szczególności w zakresie:

- wzmacniania motywacji adresatów zadania, w szczególności osób posiadających własne świadczenia i zasoby pozwalające na zamieszkanie poza systemem wsparcia instytucjonalnego,

- prowadzenia treningów budżetowych,

- działań wspierających procesy terapeutyczne z osobami uzależnionymi,

- prowadzenia treningu mieszkaniowego osób, które w efekcie prowadzonego procesu usamodzielnienia uzyskają różne formy zamieszkania poza wsparciem instytucjonalnym - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z klientem;

3) w przypadku zapewnienia miejsc w schronisku dla osób doświadczających bezdomności, placówka powinna spełniać wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

7. Zastrzeżenia: termin realizacji zadania oraz kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od przebiegu remontu i przebudowy budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej 14 w Gdańsku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama