Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

IV. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością

Reklama
Nabór od 22.08.2022 do 12.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 330 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością.

IV. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 330 000,00 zł, w tym:

w 2022 roku: 100 000,00 zł,

w 2023 roku: 230 000,00 zł.

1. Cel zadania:  polepszanie jakości życia osoby przebywające na terenie miasta Gdańska, przez zaspokojenie potrzeb żywnościowych.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) średnia miesięczna liczba osób, którym zostanie zapewnione wsparcie żywnościowe;

2) inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania:

październik 2022 r. – grudzień 2023 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się na terenie miasta Gdańska będący w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci:  osoby przebywające na terenie miasta Gdańska, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

6. Zakres zadania: 

1)  w przypadku lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska możliwe jest przeprowadzenie w 2022 roku prac remontowych niezbędnych dla funkcjonowania lokalu (Oferent może zaplanować maks. 85 000,00 zł dofinansowania na prace remontowe i zakup wyposażenia);

2) prowadzenie sklepu społecznego z żywnością, w tym:

a) rozpoczęcie działalności sklepu nie później niż w grudniu 2022 roku;

b)  zatrudnienie kadry gwarantującej należyte wykonanie zadania;

c) pozyskiwanie, transport, segregacja i magazynowanie żywności;

d) każda osoba, po złożeniu stosownego oświadczenia, będzie mogła uzyskać wsparcie w formie wybranej żywności;

e)  zakłada się wydawanie żywności co najmniej 5 razy w tygodniu, w tym min. jeden dzień w tygodniu nie krócej niż do godziny 18:00 (w ofercie należy wskazać godziny funkcjonowania sklepu, podczas których będzie wydawana żywność);

f)  przedstawianie raz na kwartał raportu ze zrealizowanego wsparcia żywnościowego (wykaz osób, którym udzielono wsparcia);

g)  współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w Gdańsku, zwłaszcza w zakresie świadczonego wsparcia.

7. Wymagania kadrowe:  personel świadczący usługę musi spełniać warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem;

2) przykładowy opis asortymentu - żywności dostępnej w sklepie.

9. Zastrzeżenia: Organizacja przy realizacji zadania zobowiązana jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, a także przepisów dotyczących sytuacji epidemicznej. Przed rozpoczęciem wydawania

żywności Organizacja będzie zobowiązana do uzyskania zgód i pozwoleń w zakresie dopuszczenia lokalu do przechowywania żywności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama