Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

III. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

Reklama
Nabór od 22.08.2022 do 12.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 104,789 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 104,789 tys. PLN
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

III. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

Zadanie realizowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 104 789,00 zł.

1. Cel zadania:  Zapewnienie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla ok. 11 osób, mieszkańców Gdańska - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1)   liczba godzin świadczenia usług opieki wytchnieniowej;

2)   liczba osób, które skorzystają z usługi opieki wytchnieniowej;

3)   % członków rodzin lub opiekunów, którzy deklarują, że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną na podstawie stworzonej ankiety.

3. Termin realizacji zadania:

październik 2022 r. - grudzień 2022 r.

4. Miejsce realizacji zadania:  miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta, w tym ośrodek wsparcia lub inne miejsce wskazane przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię MOPR w Gdańsku,

działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie proponowanych miejsc realizacji zadania, spośród ww.

5. Adresaci:  mieszkańcy Gdańska, członkowie rodzin lub opiekunowie zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami z niepełnosprawnościami i sprawujący całodobową opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu.

6. Zakres zadania: 

1)  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w wymiarze ok. 2619 godzin;

2)  usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w oparciu o Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program- opieka-wytchnieniowa-edycja-2022;

3) zadanie polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej m.in. w związku z potrzebą czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

4) maksymalny wymiar godzin usług opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wynosi łącznie 240 godzin w całym okresie realizacji zadania, przy czym maksymalna długość świadczenia usługi w formie nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością realizowanego w godzinach 6:00 - 22:00;

5) limit, o którym mowa w pkt 4 dotyczy również:

a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną,

b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby;

6) rekrutacja odbywać się będzie we współpracy z MOPR w Gdańsku, na podstawie Karty zgłoszenia do programu;

7) Oferent gwarantuje stałą obecność opiekuna podczas realizacji usługi opieki wytchnieniowej u danej osoby;

8) w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł;

9) w przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem równoważnym ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb, tj. zapewniając ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety adresatów objętych usługą;

10) Oferent umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią nad nimi opiekę samodzielny wybór:

a) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,

b) innego, niż miejsce zamieszkania lub ośrodek wsparcia, miejsca realizacji usługi, które otrzyma pozytywną opinię MOPR w Gdańsku, działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska;

11) przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnić należy potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną;

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia;

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu;

12) Oferent zobowiązany jest poinformować członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej;

13) Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizowanego zadania, w tym ewidencji przyznanych i zrealizowanych godzin dla korzystających z usług opieki wytchnieniowej na podstawie skierowania i karty realizacji usług.

7. Wymagania kadrowe:   usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością;

2) osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom z niepełnosprawnościami;

3) usługa nie może być świadczona przez członka rodziny, opiekuna prawnego lub osobę faktycznie zamieszkującą razem z osobą korzystającą z usług. Za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja: wzór ankiety oceniającej deklarację członków rodzin lub opiekunów, że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną.

9. Zastrzeżenia:

1) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu działań podobnego rodzaju na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

2) maksymalny koszt realizacji 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 40 zł;

3) usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia, przy czym w takim przypadku kwota dofinansowania przysługuje na drugą i kolejną osobę z niepełnosprawnością w wysokości 50% kwoty, o której mowa w pkt 2;

4) dotacja będzie przekazywana za rzeczywiście zrealizowane godziny usług opieki wytchnieniowej, przez co należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej wsparciem);

5) koszty świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych z realizacją tych usług, takich jak:

a) wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej wraz z kosztami pracodawcy,

b) dostaw mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),

c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest usługa opieki wytchnieniowej,

d) przygotowania i zakupu wyżywienia,

e) kosztów związanych z utrzymaniem czystości,

f) zakup środków ochrony osobistej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama