Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”

Reklama
Nabór od 22.08.2022 do 12.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 159,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”.

II. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 159 200,00 zł, w tym:
w 2022 roku: 8 000,00 zł
w 2023 roku: 50 400,00 zł
w 2024 roku: 50 400,00 zł
w 2025 roku: 50 400,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie uczestnikom zadania działań wspierających i wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, kształtowanie prawidłowych ról społecznych oraz aktywizację społeczną i/lub zawodową.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1)  liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu tygodnia;
2)  % wzrostu umiejętności uczestniczek umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);
3)  inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania:  1 listopada 2022 r. - 31 grudnia 2025 r.

4. Miejsce realizacji zadania: 4 lokale znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska (ul. Cienista).

5. Adresaci: rodziny z dziećmi w kryzysie bezdomności - samotni rodzice z dziećmi korzystający dotychczas z pomocy systemowej w Domach Samotnej Matki i innych form wsparcia instytucjonalnego lub wsparcia w mieszkaniach wspomaganych oraz rodziny z dziećmi zagrożone bezdomnością - samotni rodzice z dziećmi korzystający dotychczas ze wsparcia środowiskowego pomocy społecznej.

6. Zakres zadania: 

1) zakres zadania wynika z zarządzenia Nr 1379/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej”;
2) szczegółowy zakres zadania:
a) zapewnienie uczestnikom (4 rodziny/około 12 osób) działań wspierających i wzmacniających ich kompetencje społeczne, rodzinne, opiekuńczo - wychowawcze oraz zawodowe przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów lokalnej społeczności,
b) wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności organizowania czasu wolnego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, monitorowanie procesu edukacyjnego dzieci), z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie - współudział w przygotowaniu kontraktu zawieranego pomiędzy uczestniczką, organizacją pozarządową, MOPR oraz administratorem mieszkania,
c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami,
d) wsparcie na rzecz mieszkańców świadczone będzie, łącznie nie mniej niż 12 godzin w tygodniu (min. 1 spotkanie w tygodniu na środowisko). Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb rodzin,
e) opracowanie wstępnego godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca,
f) wsparcie udzielane jest na czas trwania kontraktu oraz umowy najmu,
g) prowadzenie bieżącego monitorowania w zakresie funkcjonowania uczestników projektu mającego na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin w przyznanych lokalach, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać w razie pojawienia się problemów,
h) ocena postępów w aktywizacji uczestników/uczestniczek projektu co 6 miesięcy od podpisania kontraktu,
i) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikami, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),
j) przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy z rodziną, a w przypadku pozytywnej oceny - wystawienie rekomendacji na samodzielne mieszkanie z zasobów Miasta Gdańska,
k) przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.

7. Wymagania kadrowe:  zatrudnienie do realizacji zadania asystenta/asystentów z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama