Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum...

Reklama
I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu
Nabór od 22.08.2022 do 12.09.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 199,44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu.

I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w środowiskowym domu samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 196 716,00 zł w tym:
w 2022 roku: 45 396,00zł;

w 2023 roku: 151 320,00 zł

(stawka podstawowa: 1 940,00 zł/m-c/miejsce standardowe w ŚDS; stawka zwiększona: 2 522,00 zł* dla osób ze spektrum autyzmu)
*zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Oferent w ofercie w części VI Inne informacje, ust. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII przedstawi informację o planowanej w projekcie liczbie ww. uczestników.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zdania uzależniona jest od otrzymania dotacji na ten cel z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kwota dotacji może ulec zmianie w czasie realizacji umowy w związku ze zmianą wysokości środków przekazanych na ten cel przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Kosztorys rzeczowo-finansowy zadania zostanie w takim wypadku ustalony przez strony w formie aneksu do umowy powierzającej realizację zadania).

1. Cel zadania: zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej osób wymagających częściowej opieki i pomocy, a także zapewnienie im możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1)  dzienna liczba dostępnych miejsc w placówce, z których mogą skorzystać adresaci zadania (6 miejsc);
2)  liczba godzin w ciągu dnia, w trakcie których prowadzone są zajęcia dla adresatów zadania (min. 6 godzin);
3)  liczba pracowni, z których korzystają adresaci zadnia podczas zajęć w ŚDS;
4) inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania:  1 października 2022 r. - 31 października 2023 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci: osoby ze spektrum autyzmu.

6. Zakres zadania: 

1)  prowadzenie i zapewnienie 6 miejsc dla osób ze spektrum autyzmu w środowiskowym domu samopomocy typu D;
2)  charakter placówki oraz standardy świadczonych usług określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
3) prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z Organizatorem konkursu.

7. Wymagania kadrowe:  kierownik placówki musi posiadać kwalifikacje zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej (informację o wykształceniu i doświadczeniu należy przedstawić w zasobach kadrowych w części IV ust. 2 formularza oferty).

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1)  oświadczenie o spełnieniu standardów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ŚDS;
2) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
3)  przykładowy tygodniowy plan zajęć.

9. Zastrzeżenia:  Oferent posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama