Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Reklama
Nabór od 01.04.2022 do 01.10.2022 23:59
Europejska Fundacja Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. EUR
Młodzież
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarnośc

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:

· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Ponadto aby uzyskać wsparcie EYF, konieczne jest, aby projekty były zgodne z wartościami i działaniami Rady Europy oraz Priorytetami Sektora Młodzieży na lata 2022/2023:
1. Rozwój pluralistycznej demokracji;
2. Dostęp młodych ludzi do ich praw;
3. Koegzystencja w pokojowych i inkluzywnych społeczeństwach;
4. Praca z młodzieżą.

Kategorie działań wspieranych przez EYF:

A. Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Maksymalna kwota: 20 000 euro.

B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok, które przyczynią się do osiągnięcia określonego celu: międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.

C.  Dwuletni grant strukturalny – EYF może przyznać na dwa kolejne lata grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro/rocznie.

D. Jednorazowy grant strukturalny – EYF może także współfinansować koszty administracyjne sieci regionalnych, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich. Maksymalna kwota grantu: 15 000 euro.

E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 15 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną/regionalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

Termin przesyłania wniosków:

1 października, dla:
– międzynarodowych inicjatyw mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku;
– planów pracy na następny rok;
– jednorazowych grantów strukturalnych (sieci regionalne);
– dwuletnich grantów strukturalnych (na lata 2022/2023).

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę (najpóźniej 28 lutego).

Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Reklama