Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

European Heritage Hub - projekt pilotażowy. Nabór wniosków

Reklama
Nabór od 02.08.2022 do 18.10.2022 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 2,883 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na projekty pilotażowe UE (dotacje na działania) w dziedzinie kultury w ramach programu Kreatywna Europa.

Dziedzictwo kulturowe Europy w całej swojej różnorodności niesie ze sobą ogromne wartości dla obywateli. Jego rolę jako kluczowego zasobu dla przyszłości Europy podkreślono podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku. Ten czas jasno wykazał potencjał dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu świadomości obywateli w tym zakresie i angażowania ich w projekty europejskie. Europejski Rok promował wspólną historię i wartości Europy poprzez szereg działań i wydarzeń skierowanych do wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bazując na wynikach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie działań, aby zwiększyć skalę sukcesu Europejskiego Roku oraz zapewnić trwały wpływ tej inicjatywy.

Jednym z takich działań jest ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego European Heritage Hub.

Głównymi celami działania wspierającego utworzenie European Heritage Hub są:

– promowanie wspólnych działań poprzez łączenie międzysektorowej wiedzy i zasobów – zarówno publicznych jak i prywatnych – w sektorze dziedzictwa kulturowego;

– promowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego na wszystkich poziomach (na poziomie UE lub na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym) oraz przyczynianie się do jego realizacji zgodnie z europejskimi ramami działania opublikowanymi przez Komisję Europejską w 2018 r.;

– monitorowanie włączania dziedzictwa kulturowego do odpowiednich polityk na szczeblu unijnym, krajowym oraz – w stosownych przypadkach –  regionalnym i lokalnym;

– dostarczanie Komisji odpowiednich danych, analiz, badań i zaleceń dotyczących zintegrowanego wymiaru dziedzictwa z politykami publicznymi na wszystkich poziomach sektorów publicznych;

– promowanie innowacyjnych modeli partycypacyjnego sprawowania rządów i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt można składać indywidualnie lub w partnerstwie składającym się z co najmniej dwóch podmiotów posiadających osobowość prawną i pochodzących z krajów UE. Czas trwania projektu to max 24 miesiące.

W ramach projektu należy obowiązkowo uwzględnić poniższe działania:  

– dzielenie się wiedzą (Knowledge sharing)

– budowanie sieci (networking)

– szkolenia i budowanie zdolności

– laboratorium polityki

– laboratorium rozwoju
– komunikacja i rozpowszechnianie

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities

Termin składania wniosków: 18 października 2022 godz. 17.00.

Reklama