Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Przeciwdziałanie uzależnieniom w 2022 roku – edukacja publiczna

Reklama
Nabór od 18.08.2022 do 26.08.2022 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 50 tys. PLN
Rodziny
Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna

Uchwałą nr 1378/354/VI/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

Zadanie nr 1: Organizacja regionalnej konferencji na temat rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie nr 2: Organizacja szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 ze zm.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa do pobrania: Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim w 2022 roku – edukacja publiczna. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (rops-katowice.pl)

Reklama