Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs MEiN: Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej

Reklama
Nabór od 10.08.2022 do 02.09.2022 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 45 tys. PLN
Młodzież
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej.

Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082. ze zm.) poprzez dofinansowanie projektów współpracy w formie on-line lub tradycyjnej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

W ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Zachodnich Bałkanów oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych grup państw. W przypadku współpracy z Izraelem oferta może dotyczyć wyłącznie współpracy dwustronnej, bez udziału państw trzecich. Projekty, w których nie uwzględniono ww. zasad nie będą rozpatrywane.

Zadanie publiczne polega na podjęciu współpracy grupy młodzieży polskiej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z grupą rówieśników z ww. kraju partnera, w celu realizacji co najmniej jednego celu, spośród niżej wymienionych:
a. wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,
b. poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
c. promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,
d. aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji miękkich (np. umiejętność pracy w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).
oraz dodatkowo, dla projektów realizowanych z Izraelem:
a. poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
b. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny produkt. Może to być np. film, e-książka, pokaz slajdów, quiz itp. Kierownicy zadania publicznego powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie warunków umożliwiających uczniom tworzenie ww. wspólnego produktu.

Możliwe jest planowanie zadania publicznego pod warunkiem znalezienia i wskazania partnera, który potwierdzi wolę realizacji takiego zadania. Ostateczne zasady realizacji zadania publicznego warunkowane będą stanem rozwoju pandemii COVID-19 i obowiązujących w związku z nią restrykcji i obostrzeń. Wszelkie zmiany i modyfikacje projektu, włącznie z rezygnacją z jego realizacji, muszą być dokonywane w formie pisemnej.

Oczekiwane jest uwzględnianie w zadaniu publicznym młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.

Podmioty realizujące zadanie publiczne, jako organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, lub opieką nad dziećmi zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152, t.j.), w szczególności mają – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy obowiązek uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępnego na stronie http://rps.ms.gov.pl.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 500.000 zł., w tym dla projektów dotyczących wymiany młodzieży z:
a. krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 200.000 zł,
b. krajami Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150.000 zł,
c. Izraelem - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150.000 zł.
2. Zastrzega się możliwość dokonania zmian ww. wskazanych limitów środków publicznych.
3. Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, zwanej dalej „dotacją”, wynosi 5.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi: w przypadku formy on-line 15.000 zł, a w przypadku formy tradycyjnej 45.000 zł.

Informacje dotyczące składanych ofert i termin ich składania
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
3. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: https://formularz.men.gov.pl/login
4. Przed wypełnieniem formularza, proszę o zapoznanie się z instrukcją dostępna na stronie:
https://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf
5. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oferty składa się w terminie do dnia 2 września 2022 r.:
1) pocztą na adres:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Departament Współpracy Międzynarodowej
Al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn.
Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej;
o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego;

2) w biurze podawczym MEiN (Al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 815-1615; 
o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3) na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

Oferty niekompletne i oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Reklama