Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ...

Reklama
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PSZCZELARSTWA I DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH NA RYNKU
Nabór od 16.08.2022 do 06.09.2022 23:59
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łączny budżet 8,636 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE WSPARCIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PSZCZELARSTWA I DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH NA RYNKU .

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór uzupełniający do otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022 roku w sferze: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie: WSPARCIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PSZCZELARSTWA I DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW PSZCZELICH NA RYNKU.

Na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości przeznacza się kwotę 8 636,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego lub powstanie konieczność zmniejszenia budżetu województwa podlaskiego w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Oferent zobowiązany jest do realizacji zadań zgodnie z zapisami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Strony internetowe, filmy oraz prezentacje zrealizowane w ramach zadania powinny być przygotowane zgodnie z „Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych” (załącznik do ww. ustawy).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama