Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje - nabór ofert w trybie art. 19a z zakresu przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom...

Reklama
Małe dotacje - nabór ofert w trybie art. 19a z zakresu przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku
Nabór od 09.09.2022 do 20.10.2022 11:39
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych dotacji” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2022 roku.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie / finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, wypełnionego w języku polskim lub przetłumaczonego na język polski. Wzór określony jest przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w aktualnym rozporządzeniu w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Dofinansowane / finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana. Możliwe jest złożenie oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy. Jeśli ofertę składa więcej niż jeden oferent, to każdy z nich musi wypełnić dane oferenta.

UWAGA: Ofertę należy złożyć w Generatorze minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko oferty złożone w Generatorze będą podlegać ocenie formalnej.

Celowość realizacji zadania publicznego może być uznana jedynie w przypadku oferty, która spełnia wymagania formalne. Ocena celowości realizacji zadania publicznego dokonywana jest w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia składania uwag, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego podejmuje dyrektor biura albo burmistrz, działając na podstawie upoważnienia Prezydenta. Przed podjęciem decyzji dyrektor biura albo burmistrz zapoznaje się z rekomendacją Zespołu opiniującego oferty.

W sytuacji przywrócenia obostrzeń związanych z pandemią wszystkie działania w ramach realizacji zadań powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, wynikającego z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama