Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Udział w drużynowych rozgrywkach szachowych seniorów – II liga (2022) - tryb pozakonkursowy

Reklama
Nabór od 10.08.2022 do 11.08.2022 16:00
Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN

Zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Burmistrz Miasta Oleśnicy zleci realizację zadania publicznego polegającego na udziale w drużynowych rozgrywkach szachowych seniorów (II liga) , na podstawie propozycji realizacji zadania, złożonej przez UKS "Pogoń Oleśnica". 

 

Warunki realizacji zadania:

1. Kompletność i terminowość złożonej oferty oraz rzetelność podanych danych,

2. Uwzględnienie w ofercie promocji zadania (materiały reklamowe np. ulotki, plakaty oraz publikacja ogłoszenia o realizacji zadania w prasie lub na portalu internetowym z informacją o dofinansowaniu przez Miasto Oleśnica, zgodnie z treścią: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Oleśnicy ”.

3. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany.

4. Aby wydatek był kwalifikowany musi zostać poniesiony w terminie określonym w umowie.

5. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych. Wymagane załączniki: 1. statut, 2. Aktualny wypis z rejestru. Aktualny, tzn. taki, w którym wszystkie zawarte informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu złożenia oferty konkursowej (niezależnie od daty wydania odpisu). Druki pobrane ze strony http://ems.ms.gov.pl mają moc zrównaną z mocą odpisów wydawanych przez KRS i nie wymagają potwierdzania za zgodność kopii z oryginałem.

 

Termin rozpatrzenia ofert: W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty papierowej do Urzędu Miasta Oleśnicy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na: tablicy ogłoszeń UM Oleśnicy, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Oleśnicy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 000 złotych. Kontakt:

 

Osoba wskazana do kontaktu merytorycznego z oferentami: Karolina Jaworska – Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego, adres e-mail: k.jaworska@um.olesnica.pl, pokój 111, tel. 071 7982191.

 

UWAGA!!! Wniosek składany jest w wersji elektronicznej za pomocą Generatora WITKAC oraz w wersji papierowej. Wydrukowaną ofertę należy podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i złożyć w wyznaczonym terminie osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy, do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Źródło: Urząd Miasta Oleśnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama