Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany

Reklama
Nabór od 05.08.2022 do 26.08.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 328,846 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 328,846 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany.

 

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami wpisuje się
w„Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna, Strategię #Warszawa2030, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 Cel 1.2 Zapewniamy wsparcie opiekunkom i opiekunom –rozwiniemy ofertę wsparcia dla opiekunek i opiekunów osób potrzebujących pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu

 

Realizacja zadania wynika z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – edycja 2021 Moduł II Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (dalej jako: Program) realizowanego przez m.st. Warszawa.  Program stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Adresaci zadania:

 • Dorośli mieszkańcy m.st. Warszawy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Osoby, które spełnią warunki wynikające z Programu i zostaną  zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie stają się Uczestnikami Programu (dalej jako: Uczestnicy).

Limity:

 • liczba osób objętych usługami w COM – 20 osób, w tym 11 osób w formie pobytu dziennego oraz 9 osób w formie zamieszkiwania całodobowego
 • liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 7 w ramach pobytu całodobowego oraz co najmniej 9 w ramach pobytu dziennego.
 • liczba godzin usług świadczonych w ramach pobytu dziennego - 8 godzin dziennie

Miejsce realizacji zadania:

Parter i I piętro w budynku położonym przy ul. Balcerzaka 2 w Warszawie.

Warunki lokalowe:

Warunki lokalowe w Centrum powinny zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowywania posiłków, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi.

Baza lokalowa Centrum obejmuje:

 1. część wspólną dla uczestników w ramach pobytu całodobowego lub dziennego, którą tworzą w szczególności: kuchnia dostępna dla wszystkich uczestników, jadalnia, przestrzeń wypoczynkowa (np. salon, biblioteka), sala umożliwiająca zajęcia ruchowe (pokój ćwiczeń), pomieszczenia pomocnicze, tj. pralnie, szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu, pokój medyczny;
 2. część mieszkalną dla uczestników w ramach pobytu całodobowego – pokoje jednoosobowe wyposażone w łazienkę, o powierzchni łącznej minimum 15 m2 dla każdego uczestnika..
 1. Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum muszą mieć powierzchnię adekwatną do planowanej liczby uczestników.
 2. Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum muszą być wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatności uczestników. Obowiązkowy jest system przyzywowy w każdym pomieszczeniu, w którym przebywać będą osoby z niepełnosprawnościami.
 3. W ramach realizowanych zadań Programu infrastruktura i wyposażenie Centrum służyć ma osobom z niepełnosprawnościami w celu realizacji zadań programowych i świadczonych usług na rzecz uczestników Centrum.
 4. Infrastruktura i wyposażenie Centrum mogą być wykorzystywane do świadczenia usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Usługi mogą być świadczone w siedzibie i w godzinach pracy Centrum, na podstawie umowy z podmiotem działalności leczniczej lub osobą świadczącą usługi rehabilitacji leczniczej w ramach kontraktu z NFZ, z zastrzeżeniem że realizowane usługi rehabilitacyjne nie mogą stanowić głównej formy realizowanych usług w Centrum.

 

Istotne informacje:

 1. Oferta powinna zawierać:
 •  szczegółowy opis odbiorców zadania
 • określenie rodzajów świadczonych usług
 • określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z COM i jej charakterystykę, w  tym informacja o rodzaju niepełnosprawności i stopniu samodzielności,
 • określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z  COM w ramach trybu dziennego i całodobowego,
 1. Oferent musi zawrzeć w ofercie koncept Regulaminu organizacyjnego  Centrum określający m.in. relacje pomiędzy uczestnikami Programu a kadrą, zasady korzystania z zasobów technicznych Centrum i zasady współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi uczestników Programu.
 2. Oferent musi zawrzeć w ofercie koncept Regulaminu dla uczestników Centrum, określający w szczególności współdziałanie uczestników Centrum z Kierownikiem i personelem Centrum, celem realizacji praw i obowiązków uczestników wynikających z pobytu w Centrum.


 

Forma realizacji zadania:

 •   Oferent będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z zapisami Programu, który stanowi    załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 •   Oferent wybrany w postępowaniu konkursowym będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych  m.st. Warszawy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Oferent wyznaczy do obsługi Programu osobę odpowiedzialną za:
 1. zatrudnienie personelu,
 2. prowadzenie monitoringu jakości usług,
 3. przekazywanie sprawozdań do Biura Pomocy i Projektów Społecznych  m.st. Warszawy.
   

Warunki korzystania z usług świadczonych w ramach pobytu dziennego i całodobowego           w COM:

 1. Zakres i rodzaj usług oraz czas trwania pobytu w Centrum określany jest decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z procedurą przyjętą w m.st. Warszawa.
 2. Usługi prowadzone w Centrum powinny być różnorodne oraz dostosowane do potrzeb uczestników (w Centrum powinny być zapewnione w szczególności usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi asystenckie). Ponadto Centrum obowiązane jest zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi.
 3. Odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel będzie udzielał usług, o których mowa w ust. 2 oraz dbał o zabezpieczenie potrzeb bytowych.
 4. Uczestnikom Centrum należy poświęcić w szczególności czas na wsparcie w zakresie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych (takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie się, poruszanie się) oraz kształtowania podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
 5. O każdym przypadku zaprzestania lub zakończenia świadczenia usług dla uczestnika Kierownik Centrum powiadamia właściwy miejscowo ze względu na siedzibę COM ośrodek pomocy społecznej oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.
   

Zasady korzystania z usług w Centrum

 1. Osoba, która uzyskała decyzję administracyjną o przyznaniu usług w COM zgłasza się niezwłocznie do Kierownika Centrum celem:
 1. uzgodnienia indywidualnego planu korzystania z usług Centrum;
 2. uzgodnienia zasad pobytu w Centrum;
 3. zapoznania się i stosowania Regulaminu Centrum;
 4. uzgodnienia innych spraw związanych z korzystaniem z usług COM, w tym transportu z miejsca zamieszkania do Centrum (w przypadku pobytu w formie dziennej).
 1. Uzgodnienia następują pomiędzy Kierownikiem Centrum a uczestnikiem Programu.

 

Kadra Centrum

 1. Kierownik Centrum – 1 etat
 2. Personel specjalistyczny  – łącznie 10 etatów: 
 • 2 etaty w podziale na części, w tym np.: logopeda, psycholog, rehabilitant, terapeuci prowadzący zajęcia.
 • 8 pełnych etatów opiekunów w  tym: opiekunowie medyczni, nocni.

Kadra będzie gwarantowała całodobowe bezpieczeństwo i zapewniała organizację czasu uczestnikom zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami.

Pion administracyjny (łącznie 1,5 etatu) obejmować będzie:

 • sekretariat
 • księgowość
 • sprzątanie COM

Finansowanie:

 1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości : 328 845,74 zł pochodzącą ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne ” – edycja 2022 Moduł II.
 2. Kwota 328 845,74 zł ze środków Programu przeznaczona na koszty realizacji zadania w wysokości:
 •  w zakresie usług całodobowego zamieszkania ‒ nie więcej niż 5000 zł miesięcznie na jednego uczestnika Programu;
 • w zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu na jednego uczestnika Programu (8 godzin pobytu dziennie).

Obowiązek informacyjny:

 • Wyłoniony oferent po zawarciu umowy zobowiązany będzie do informowania, że działanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu „Centa opiekuńczo – mieszkalne”. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania.
 • Ponadto oferent zobowiązany będzie do umieszczania logotypu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i znaku promocyjnego m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

Kosztami niekwalifikowanymi zadania (wydatkami) są:

 1. odsetki od zadłużenia;
 2. kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
 3. kary i grzywny;
 4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
 5. wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz od daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat), przed dniem realizacji zadania, współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych;
 6. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 7. inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu,
 8. odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.);
 9. koszty amortyzacji.

Uwagi:

W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent w przypadku współpracy z wolontariuszami        podczas realizacji zadania obowiązany jest do:

 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane,
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w  przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania),
 • oferty powinny określać w jaki sposób stosowane będą standardy współpracy
  z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).


 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama