Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

„Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu...

Reklama
„Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nabór od 08.08.2022 do 04.09.2022 23:59
Referat Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Referat Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia” - otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego..

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa w 2022 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pn. „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia”

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o małej architekturze województwa podlaskiego, tradycjach ludowych i religijnych „małych ojczyzn” poprzez konserwację obiektów kultu religijnego i ocalenie od zapomnienia miejsc o szczególnym znaczeniu lokalnym, kulturowym i historycznym, czyli zadbanie o dobry stan tzw. kapliczek, krzyży czy przydrożnych figur – konkurs ma charakter pilotażowy.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu województwa podlaskiego w ramach konkursu „Kapliczki Podlaskie 2022 – ocalić od zapomnienia” są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które zamierzają podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacja pozarządowa może zgłosić do konkursu zadanie dotyczące kapliczki nie będącej jej własnością z zastrzeżeniem, że uzyska tytuł prawny do dysponowania kapliczką na realizację zadania objętego wnioskiem, w którym zobowiąże właściciela kapliczki do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian w obiekcie w okresie 5 lat od dnia zakończenia zadania.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną, kulturalną lub historyczną.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 100.000 zł.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl: 08 sierpnia 2022 r. – 04 września 2022 r.

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami: 08 sierpnia 2022 r. – 05 września 2022 r.

O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla pocztowego).

 

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektroniczej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej „Wrota Podlasia” w zakładce "Kultura" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ważne: Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama