Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Kopia - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Łapy będących usługami społecznymi określonymi w...

Reklama
Kopia - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Łapy będących usługami społecznymi określonymi w programie usług społecznych w gminie Łapy z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2022- 2023
Nabór od 04.08.2022 do 25.08.2022 15:30
Centrum Usług Społecznych w Łapach
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miejski w Łapach, Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych gminy Łapy będących usługami społecznymi określonymi w programie usług społecznych w gminie Łapy z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2022- 2023.

Konkurs ogłaszany jest w ramach projektu, pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

​ZAKRESY REALIZACJI

I. Nazwa obszaru: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Usługa z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, pobudzania aktywności obywatelskiej, ochrony środowiska ( art. 2 ust.1 pkt. 1,2,4,6,11,13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.) – prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej (CAS)

II. Kwota przeznaczona na zadanie: 400 000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 400 000,00 PLN

Dotacja wypłacana w transzach:

IX.2022 – XII.2022: 150 000,00

I.2023 – VIII.2023: 250 000,00

Koszty administracyjne: nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

III. Termin realizacji zadania: 09.2022r. – 08.2023r. (12 m-cy)

IV. Cel główny:

Zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej. Wsparcie mieszkańców gminy Łapy w obszarze emocjonalnym, społecznym, wzmocnienie kompetencji społecznych i profilaktyka w okresie realizacji usługi. Dzięki uczestnictwu mieszkańców w spotkaniach poprawi się jakość ich życia oraz wzrosną ich możliwości życiowe i edukacyjne.

V. Cele szczegółowe:

 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji rodzicielskich wśród opiekunów dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach edukacyjnych;
 2. Wspieranie rodziców, uczestniczących w zajęciach, w procesie wychowania dzieci i młodzieży, wsparcie w kluczowych momentach życia – na starcie życia rodzinnego, dla ludzi młodych, którzy stawiają pierwsze kroki jako rodzice;
 3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie grup zajęciowych, dostosowanych do potrzeb klientów CAS (np. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży);
 4. Integracja rodzin biorących udział w zajęciach CAS, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej;
 5. Przełamywanie izolacji społecznej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 6. Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Łapy
 7. Wzmacnianie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się zgodnie z zaleceniem Rady Unii Europejskiej.

VI. Odbiorcy działań:

Działania w ramach zadania powinny być skierowane do wszystkich osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności będą to osoby:

 • rodziny, w tym rodzice w odziaływaniu na dzieci i młodzież,
 • osoby opiekujące się osobami zależnymi,
 • dzieci i młodzież,
 • osoby starsze,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

VII. Zakres zadań w ramach zadania powinien uwzględniać np.:

 • Centrum ma prowadzić działania adresowane do różnych grup wiekowych. Wśród tych działań wymienić należy między innymi:
 • organizacja warsztatów, konferencji, dyskusji i pogadanek na tematy zgodnie z potrzebami wskazanymi w raporcie z Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Łapy (m.in. na tematy związane z polityką prorodzinną, wspieraniem rodziny, pomocą społeczna, profilaktyką zdrowotną, wspieraniem osób niepełnosprawnych, pobudzaniem aktywności obywatelskiej), link do raportu z Diagnozy: http://mopslapy.pl/uploads/2021/06/4803_RAPORT1a.PDF
 • poradnictwo dla rodzin (małżonków, rodziców w oddziaływaniu na dzieci i młodzież),
 • działania podejmujące aktywność osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • działania wpływające na aktywną integrację międzypokoleniowa,
 • spotkania ze specjalistami,
 • organizacja półkolonii zimowych i letnich z elementami programu profilaktyki,
 • organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
 • doradztwo i konsultacje edukacyjno-animacyjne.
 • Centrum Aktywności Społecznej ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom w celu rozwijania nowych aktywności. W przypadku, gdy sytuacja pandemiczna kraju nie zezwala na prowadzenie działalności polegającej na udostępnieniu miejsca integracji społeczności lokalnej, podmiot prowadzi działania związane z funkcjonowaniem Centrum adekwatnie do wytycznych.
 • Szeroka promocja nowych usług prowadzonych w Centrum Aktywności Społecznej.

VIII. Dokumentacja z realizacji zadania:

 • Listy obecności z poszczególnych grup zajęciowych,
 • Deklaracja uczestnictwa,
 • Sprawozdanie z działań organizacji realizującej działanie raz na kwartał (w tym m.in. informacje dotyczące liczby osób korzystających z usług dostarczanych przez CAS, liczby prowadzonych zajęć, usług realizowanych przez Centrum, liczby zawiązanych grup funkcjonujących przez okres prowadzenia CAS, liczby zorganizowanych wydarzeń o zasięgu lokalnym),
 • Dokumentacja z realizacji, monitoringu i ewaluacji zadania,
 • Indywidualne karty usługi,
 • Ankieta zadowolenia z realizacji usługi,
 • Dokumentacja zdjęciowa, inne.

IX. Oczekiwane rezultaty zadania 

 • Min. 250 osób objętych wsparciem w ramach projektu,
 • Min. 9 grupy realizujące cele szczegółowe nr 1,2,3,
 • Min. 12 form edukacyjnych, realizujące cele szczegółowe nr 1,2,3,4,5,6,
 • Min. 5 wydarzenia o zasięgu lokalnym (np. piknik rodzinny, potańcówka dla seniorów),
 • Min. 50 godzin przeprowadzonego doradztwa edukacyjnego, realizującego cel szczegółowy nr 7,
 • Organizacja półkolonii zimowych i letnich z elementami profilaktyki,
 • Usługa prowadzenia CAS świadczona min. 5 dni w tyg. w godz. 8.00 – 21.00 (min. 8 godz. dziennie). Godziny powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców działań.

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III.6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

X. Miejsce świadczenia usługi społecznej: Centrum Aktywności Społecznej

Na potrzeby utworzenia i prowadzenia Centrum Aktywności Społecznej zostanie  wynajęty lokal na terenie gminy Łapy i udostępniony nieodpłatnie do dyspozycji organizacji pozarządowej lub podmiotom ekonomii społecznej, która w ramach konkursu ofert otrzyma zlecenie zadania realizacji usługi społecznej. Pomieszczenia CAS będą udostępniane wszystkim mieszkańcom, do realizacji działań edukacyjno-integracyjnych, spotkań sąsiedzkich, spotkań obywatelskich i innych aktywności.

Dotacja będzie przekazana jednemu podmiotowi.

Maksymalna dotacja na lata: 

Rok 2022 – 150 000,00 zł 

Rok 2023 – 250 000,00 zł

​ZAKRESY REALIZACJI

I. Nazwa obszaru: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Usługa z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania rodziny, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych (art. 2 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.) – prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego.

II. Kwota przeznaczona na zadanie: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 100 000,00 PLN

Dotacja wypłacana w transzach:

IX.2022 – XII.2022: 50 000,00

I.2023 – VIII.2023: 50 000,00

Koszty administracyjne: nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

III. Termin realizacji zadania: 09.2022r. – 08.2023r. (12 m-cy)

IV. Cel główny:

Zapewnienie mieszkańcom gminy Łapy dostępu do dobrej jakości usług społecznych poprzez prowadzenie Akademii Lidera Lokalnego. Wzmocnienie kompetencji liderskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej, wspieranie aktywności społecznej mieszkańców gminy Łapy.  

V. Cele szczegółowe:

 • pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Łapy.
 • przygotowanie kobiet i mężczyzn do bycia autentycznym liderem społecznym w środowisku lokalnym, budowanie i rozwijanie kompetencji liderskich,
 • wyposażenie lokalnych liderów w wiedzę i umiejętności nt. działań związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców Łap w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin, w tym dzieci i młodzieży, itp.
 • promowanie partycypacji obywatelskiej i edukowanie w temacie rewitalizacji społecznej,
 • pobudzanie osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności obywatelskiej,
 • zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy na potrzeby społeczności lokalnej,
 • wzrost umiejętności samoorganizacji się społeczności lokalnej i wzmocnienie integracji środowiska lokalnego,

VI. Odbiorcy działań:

Działania w ramach zadania powinny być skierowane do wszystkich osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Łapy, w szczególności tych, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

VII. Zakres zadań w ramach zadania powinien uwzględniać np.:

 • Warsztaty liderskie (komunikacja interpersonalna, asertywność, service design usług społecznych, praca metodą projektu, negocjacje, partycypacja w rewitalizacji metody włączania w procesy rewitalizacyjne, skuteczność osobista: korzenie i skrzydła lidera, autoprezentacja/ lider, liderka, inicjatorzy zmian społecznych).
 • Punkt wsparcia lidera/ki.
 • Akcje społeczne: np. Zmieniam (lokalnie) świat,
 • Organizowanie konkursów na oddolne inicjatywy realizowane przez uczestników.

VIII. Dokumentacja z realizacji zadania:

 • Listy obecności z poszczególnych grup zajęciowych,
 • Deklaracje uczestnictwa,
 • Sprawozdanie z działań organizacji realizującej działanie raz na kwartał (w tym informacje dotyczące liczby uczestników objętych wsparciem, liczby przeprowadzonych warsztatów tematycznych, liczby zrealizowanych oddolnych inicjatywy przez uczestników, liczba liderów wspartych w Punkcie wsparcia lidera),
 • Sprawozdanie z zrealizowanych inicjatyw społecznych,
 • Dokumentacja z realizacji, monitoringu i ewaluacji zadania,
 • Ankieta zadowolenia z realizacji usługi,
 • Dokumentacja zdjęciowa, inne.

IX. Oczekiwane rezultaty zadania 

 • min. 40 godz. warsztatów dla liderów i organizacji, w tym warsztaty dla realizatorów inicjatyw społecznych,
 • objęcie wsparciem min. 30 uczestników (liderów) w tym młodzież w ramach Akademii Lidera lokalnego
 • min. 10 oddolnych inicjatyw o wartości min. 3000zł każda, oraz min. 10 oddolnych inicjatyw o wartości min. 1500 zł każda zrealizowanych z udziałem uczestników ALL, wspartych systematycznym mentoringiem Akademii Lidera.
 • mini. 1 akcja społeczna

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III.6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

X. Miejsce świadczenia usługi społecznej: Akademia Lidera Lokalnego

Na potrzeby utworzenia i prowadzenia Akademii Lidera Lokalnego zostaną udostępnione pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Łapy.

Dotacja będzie przekazana jednemu podmiotowi.

Maksymalna dotacja na lata: 

Rok 2022 – 50 000,00 zł 

Rok 2023 – 50 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama