Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Nabór ofert w trybie art. 19a - działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 08.08.2022 do 12.08.2022 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dział I Rodzaje zadań

 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100) 

 

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022r., poz. 1327 ze zm.), realizujące na terenie województwa zachodniopomorskiego zadania statutowe
w danej dziedzinie tj. w sferze:

 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 

 

Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert/termin realizacji zadań

 1. Zadania mogą być realizowane od 1 września do 30 listopada 2022 r., jednak pojedyncze zadanie nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni.
 2. Dotacja może być udzielona maksymalnie w kwocie 10 000,00 zł na jedno zadanie,
 3. Zadanie przedstawione do realizacji powinno mieć charakter regionalny.
 4. Organizacja pozarządowa, realizując zadania finansowe z  udziałem środków publicznych, zobowiązana jest stosować się do zasad związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).

Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych w  art. 6 ww. ustawy. Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy proponowanego do realizacji zadania przedstawionego w ofercie składanej w ramach przedmiotowego naboru.

W wypadku braku obiektywnych możliwości zapewnienia dostępności, wynikających np. z powodów technicznych, obligatoryjnym staje się  zapewnienie odbiorcom realizowanych zadań ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

W związku z powyższym, wymagane jest wskazanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zapewniona będzie realizacja wymagań z art. 6 ustawy - adekwatnych do realizacji danego zadania.

Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien wskazać
w treści oferty.

W przypadku konieczności zastosowania dostępu alternatywnego, należy go szczegółowo opisać oraz uzasadnić zastosowane rozwiązanie.

Organizacja pozarządowa, planując realizację zadania publicznego, powinna oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji z ewentualnym uwzględnieniem nakładów z tytułu zapewnienia dostępności (np. z tytułu konieczności najmu pomieszczeń  wolnych od barier poziomych i pionowych,
w których realizowane będzie zadanie publiczne, instalacji urządzeń, których celem jest wspomaganie słyszenia lub zapewnienia innego sposobu komunikacji, konieczności zapewnienia wsparcia innej osoby, opracowywania treści cyfrowych w ramach zadania i podlegających publikacji np. dokumenty rekrutacyjne, filmy dostępne cyfrowo).

 

 

Dział V Składanie ofert:

 1. Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witakc.pl
 2. Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.
 3. Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.
 4. „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu (tylko podpisane oferty zgodnie ze sposobem reprezentacji podlegają rozpatrzeniu).
 5. O terminie złożenia oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z podpisanym potwierdzeniem jej złożenia.
 6. Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 7. Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

 

Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2022 r.

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. (91) 42 53 609

 

Wymagane załączniki do oferty:

 1. Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan),
 2. Załącznik nr 2 – w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan).

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama