Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 22.07.2022 do 31.10.2022 23:59
Urząd Miasta Iława
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji (max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

4) w przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:

a) jest możliwa - przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert stosowną aktualizację oferty,

b) nie jest możliwa - Oferent informuje na piśmie (w formie elektronicznej lub papierowej), iż odstępuje od realizacji zadania,

c) brak informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt. a i b, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu dotacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia;

5) w przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Iławy podejmuje zarządzenie o nieprzyznaniu dofinansowania;

6) w przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie a Burmistrz Miasta Iławy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę;

7) w przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie;

8) oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Burmistrza Miasta Iławy w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie bip.umilawa.pl zakładka tematyczna „Konkursy ofert – "19a”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama