Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe granty w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: środki z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty...

Reklama
Małe granty w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: środki z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r
Nabór od 25.07.2022 do 26.10.2022 11:09
Dzielnica Wola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Dzieci

1. Głównymi beneficjentami zadania są uczniowie uczęszczający do klas VII-VIII szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

2. Zadanie dotyczy organizacji warsztatów, pokazów, pikników naukowych, debat we współpracy ze szkołami wyższymi, promujących naukę i zachęcających do uczenia się przez całe życie.

3. Miejsce realizacji: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

4. Pozostałe informacje:

• ofertę należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania;

• termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);

• na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana;

• forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

5. Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama