Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program „Aktywnie na Targówku”

Reklama
Nabór od 21.07.2022 do 02.09.2022 15:59
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program „Aktywnie na Targówku”.

Informacje o zadaniu:

 1. Nazwa zadania konkursowego: Program „Aktywnie na Targówku”.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 3. Cel zadania: Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy. Zakłada przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.
 • wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia,
 • podniesienie jakości życia,
 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,
 • przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
 • kształtowanie nawyku aktywności ruchowej, rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi,
 • podniesienie świadomości na temat możliwości aktywnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej,
 • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy oraz otyłości.

 

4. Opis zadania: 

Programy nie mogą dotyczyć szkolenia sportowego. Programy powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców, nie mogą być traktowane jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób które uprawiają daną dyscyplinę sportu.

Program powinien zawierać rodzaj i formę zajęć adekwatną do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Preferowane będzie prowadzenie zajęć na obiektach miejskich – Ośrodkach Sportu i Rekreacji, w Parku Bródnowskim, w Parku Wiecha, w Lesie Bródnowskim, na powietrzu, salach gimnastycznych, lodowiskach. Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. W ramach programu organizator udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu oferent powinien zamieszczać na swojej stronie internetowej oraz przekazywać do Zespołu Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, celem umieszczenia na stronie: targowek.um.warszawa.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

 

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału
w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

Środki finansowe przyznane na realizację programu „Aktywnie na Targówku” oferent będzie mógł przeznaczyć na:

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • wynagrodzenie instruktora, trenera,
 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników zajęć,
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych,
 • koszty związane z zapewnieniem dostępności.

 

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up, koszulki) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 •  

Inne koszty związane ze specyfiką zadania wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Zespołu Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama