Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
Nabór od 01.08.2022 do 14.10.2022 15:30
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN

Nabór dotyczy projektów mających na celu edukację i popularyzację wiedzy nt. potencjału i dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Poznania, a także wzmocnienie prowadzonego przez Miasto procesu rewitalizacji.

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.

Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres mailowy kp@um.poznan.pl,  dw.  paulina_idczak@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty za pomocą platformy Witkac.pl.

Za datę dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę mailową kp@um.poznan.pl,  dw.  paulina_idczak@um.poznan.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Urzędu Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r.  data realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a nie może być wcześniejsza niż 21 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty. Ww. termin może zostać skrócony maksymalnie do 14 dni roboczych od terminu złożenia przez oferenta potwierdzenia złożenia oferty, po uzyskaniu akceptacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Projekty składane w ww. naborze w ramach procedury małego grantu muszą spełniać następujące warunki:

 • dotyczą organizacji wydarzeń edukacyjnych/ warsztatów/działań plenerowych na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy nt. potencjału i dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Poznania, a także wzmocnienia prowadzonego przez Miasto procesu rewitalizacji;
 • uwzględniają działania mające na celu promocję potencjału historycznego obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Poznania, a także wzbogacenie życia społecznego i kulturalnego mieszkańców miasta.

 

Ogólna charakterystyka projektów składanych w ramach procedury małego grantu:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł;
 • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok;
 • dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji kosztów, wynikające z ich przesunięć;
 • projekt dotyczy organizacji wydarzeń edukacyjnych/ warsztatów/działań plenerowych na rzecz edukacji i popularyzacji wiedzy nt. potencjału i dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Poznania, a także wzmocnienia prowadzonego przez Miasto procesu rewitalizacji;
 • projekt uwzględnia działania mające na celu promocję potencjału historycznego obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Poznania, a także wzbogacenie życia społecznego i kulturalnego mieszkańców miasta.

 

W przypadku podpisania umowy z Miastem Poznań Zleceniobiorca zobowiązuje się podczas realizacji zadania publicznego do: 
1)   wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
2)   podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
3)   podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
4)   podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5)   wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub mu podlegają,
6)   rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych
z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
7)   nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
8)   niewypuszczania chińskich lampionów,
9)   nieużywania sztucznych ogni i petard.

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama