Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja 2022

Reklama
Nabór od 08.07.2022 do 09.09.2022 23:59
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Tel: +48 691 859 960 Tel: +48 691 654 943 email: biuro@szih.org.pl
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze

Nabór wniosków w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Cel Programu jest realizowany poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację następujących typów projektów:

 • Upamiętnienia miejsc, ludzi, wydarzeń;
 • Ochrona cmentarzy i miejsc pochowku w tym upamiętnienia tych miejsc;
 • Edukacyjne;
 • Wydarzenia kulturalne i popularyzatorskie;
 • Wydawnictwa i publikacje (w tym elektroniczne);
 • inne działania zgodne z celem Programu oraz celami statutowymi Stowarzyszenia.

W Programie Grantowym mogą wziąć następujące podmioty zarejestrowane w Polsce, takie jak:

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe oraz związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713);
 • Fundacje utworzone na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.;
 • Kościelne osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym w szczególności teatry, kina, instytucje filmowe, muzea, biblioteki, opery, operetki, filharmonie, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ośrodki badan i dokumentacji;
 • Publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze;
 • Grupy złożone z minimum trzech osób fizycznych działające we współpracy z podmiotami wymienionymi powyżej, które to podmioty będą Wnioskodawcą i spełnią wszystkie wymagania określone Regulaminem Programu Grantowego.

Dofinansowane projekty muszą być realizowane w obrębie współczesnych i historycznych granic Polski z maksymalnym terminem realizacji 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000 zł. Wnioskodawca musi uwzględnić minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości wnioskowanego grantu. W ramach oceny wniosków Komisja Grantowa może przyznać grant o niższej kwocie niż wnioskowana z zastrzeżeniem, że przyznane dofinansowanie nie może być obniżone o więcej niż 20% wnioskowanej kwoty. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota nie większa niż 250 000 zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: Konkursy / Konkurs grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - edycja 2022 r. - witkac.pl

Nabór wniosków do konkursu trwa do: 9 września 2022 r. godz. 23:59

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 20 października 2022 r.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie Programu Grantowego dostępnego na stronie Stowarzyszenia.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest dzięki środkom własnym Stowarzyszenia przy wsparciu Urszuli i Wiesława Żyznowskich..

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do zapoznania się z FAQ dostępnymi na stronie, a także do kontaktu poprzez adres e-mail: biuro@szih.org.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30-15:30.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wywodzi się z założonego w 1944 roku Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i po wieloletnich staraniach zostało ostatecznie zarejestrowane w dniu 13.09.1951 roku w Warszawie. Współcześnie jest jedną z najstarszych organizacji społecznych działających w Polsce na rzecz upamiętnienia historii i kultury Żydów. Cele działalności Stowarzyszenia są od lat takie same: upamiętnianie i popularyzowanie kultury Żydów polskich, wspieranie badań naukowych w zakresie historii i kultury żydowskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich, wspieranie działalności edukacyjnej, podejmowanie działań na rzecz kształtowania postaw tolerancji w społeczeństwie, współpraca z innymi organizacjami żydowskimi oraz instytucjami o podobnych celach działania w kraju i na świecie. Współcześnie nasze działania skupiają się na wsparciu innych organizacji i instytucji mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz pamięci o historii polskich Żydów. Naszymi głównymi partnerami są: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego Stowarzyszenie ŻIH było inicjatorem i jednym z założycieli. W 2013 roku w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powstała Komisja Grantowa której zadaniem jest przyznawanie dofinansowania na realizację projektów wybranych w ogłaszanych corocznie konkursach grantowych w ramach Programu Grantowego. W 2020 roku Komisja Grantowa została nazwana imieniem badacza historii i kultury Żydów polskich – Jana Jagielskiego.

Reklama