Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2022 roku
Nabór od 06.07.2022 do 28.07.2022 23:59
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Suwałkach, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2022 roku.

Dofinansowanie wkładów własnych dla organizacji do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2022 roku

1. Zadanie musi być realizowane przez organizacje zarejestrowane w Suwałkach i prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Suwałk.
2. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić do 100 procent wkładu własnego, ale nie więcej niż 10 tys. zł.
3. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% całkowitej wartości zadania.
4. W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspierane będą następujące zadania publiczne w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
c) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
e) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
f) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
g) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
j) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
k) rewitalizacji.

5. Do Oferty należy dołączyć skan podpisanej umowy z grantodawcą zewnętrznym wraz z wnioskiem/ofertą o dofinansowanie oraz oświadczenie o nieuzyskaniu i nieubieganiu się o wsparcie na realizację przedmiotowego zadania z innych środków budżetowych Miasta Suwałk. 

Łączna kwota dofinansowania 50.000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama