Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku – „Sportowa Jesień”
Nabór od 06.07.2022 do 16.08.2022 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 270 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku – „Sportowa Jesień”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku p.n.:

Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej – „Sportowa Jesień”.

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych.

 1. Rodzaj zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w formie uczestniczenia w różnych formach aktywności fizycznej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta, połączone
   z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej (organizacja w Białymstoku lub uczestniczenie w imprezach, zawodach oraz zajęciach sportowych o charakterze ogólnodostępnym).
  2. Oferent składa jedną ofertę na zadanie określone w ust. 1.
  3. W przypadku funkcjonowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 oferent realizuje zadanie z uwzględnieniem wytycznych, określonych przepisami obowiązującego prawa.
  4. Zadanie określone w ust. 1 powinno być integralną częścią realizowanego przez oferenta Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025.
 2. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.
  2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia wpływu dotacji na konto oferenta, nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
  3. Wkład finansowy własny oferent może wydatkować od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert ale nie wcześniej niż od 1 września 2022 r.
  4. Zadanie należy zrealizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, umowie.
  5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
   Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych przepisami prawa, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych.
  6. Umowa na realizację zadania zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym
   w przypadku obowiązku przekazania dotacji podmiotom trzecim, niebędącym realizatorem zadania publicznego, o którym mowa w części I.
  7. Cel zadania publicznego musi być wskazany w ofercie w pkt. III. 3 – syntetyczny opis zadania i musi być spójny z założonymi rezultatami. Głównym celem realizowanego zadania jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, połączone z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
  8. W ofercie można wskazać czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa od realizacji poszczególnych działań.
  9. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 z późn. zm.).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama