Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew
Nabór od 05.07.2022 do 26.07.2022 15:00
Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1327 t.j. z późn. zm.), uchwały nr XL/322/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz Uchwały nr XLII/339/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na 2022 rok

z dniem 5 lipca ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew

 

I. Rodzaj zadań

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew.

II. Zakres zadania objęty konkursem

Do głównych zadań placówki należy:

 1. wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w tym realizacja działań wychowawczych;
 2. pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań;
 3. organizacja czasu wolnego w formie zajęć sportowych/manualnych/artystycznych, zabawy;
 4. współpraca z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie;
 5. placówka może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.

Pomieszczenia i wyposażenie placówki

 1. Siedziba Placówki znajduje się w centrum miasta Gniew, na placu Grunwaldzkim 16/17,w miejscu łatwo dostępnym i dobrze skomunikowanym.
 2. Placówka jest wyposażona w meble oraz zaplecze sanitarne.
 3. Materiały niezbędne do prowadzenia placówki w tym materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i inne zapewnia wykonawca.

Dostępność

Placówka wsparcia dziennego powinna działać w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00, z możliwością wydłużenia godzin otwarcia jeśli zaistnieje taka konieczność.

Wyposażenie

Placówka wsparcia dziennego musi mieć zapewnione wyposażenie niezbędne do udzielania wszystkich świadczonych usług. Może to być wyposażenie własne bądź zapewniony dostęp do wyposażenia (na zasadzie użyczenia, korzystania z wyposażenia partnera, najmu itd.).

 Zaplecze kadrowe

Zadania Placówki Wsparcia Dziennego realizowane powinny być przez osoby posiadające stosowne wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wymagane jest zatrudnienie w placówce minimum 2 opiekunów w wymiarze czasowym 1 etatu.

Finansowanie działalności

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego opiera się na dotacji z Gminy Gniew przekazanej w formie powierzenia realizacji zadania w drodze konkursu. Jednak wskazane jest, aby działalność Placówki finansować z dodatkowych źródeł, innych niż środki pochodzące z budżetu Gminy Gniew.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków z budżetu Gminy Gniew przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 70 000 zł (na realizację tego zadnia w 2021 r. przekazano 0 zł).

IV. Termin realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje działanie, którego realizacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2022 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadnia.

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców z terenu gminy Gniew oraz na obszarze gminy Gniew,
 3. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 4. dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. posiadają doświadczenie i warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. złożą poprawnie wypełnioną ofertę, która jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej, wygenerowanej ze strony witkac.pl.
  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. W ramach konkursu przyznana zostanie jedna dotacja dla jednej organizacji lub organizacji, które złożyły ofertę wspólną.
  3. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  4. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 t.j. z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057),
 4. Uchwały nr XL/322/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”,
 5. Uchwały nr XLII/339/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na 2022 rok.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 t.j. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

VII. Ocena złożonych ofert i wybór zadania do realizacji

 1. W pierwszej kolejności oferta sprawdzana jest pod względem kompletności dokumentacji, a w razie braków, oferent wzywany do uzupełnienia oferty.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane i opiniowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.
 3. Komisja Konkursowa opiniując oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:
  1. formalnymi (m.in. terminowość złożenia oferty, kompletność wypełnienia oferty, załączenie wymaganych załączników, złożenie podpisów na ofercie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
  2. merytorycznymi (m.in. zgodność oferty z wymogami konkursu, trafność uzasadnienia projektu, adekwatność podejścia do rozwiązania problemu i/lub zaspokojenia potrzeby, atrakcyjność i jakość planowanych działań, otwartość na lokalną społeczność i stopień jej zaangażowania w realizację projektu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie zawodowe członków organizacji przy realizacji podobnych przedsięwzięć, terminowe i właściwe rozliczenie pozyskanych wcześniej dotacji),
  3. finansowymi (klarowność przedstawionego budżetu).
 1. Komisja Konkursowa przedstawi swoją opinię dotyczącą złożonych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania dotacji w formie protokołu.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc po uwagę opinię Komisji Konkursowej, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
 3. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.
 4. Merytorycznych informacji udziela: Paulina Raińska tel. 58 535 40 21 e-mail rpi-kierownik@gniew.pl.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Realizacja zleconego oferentowi zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
 3. akceptacja przez strony postanowień umowy,
 4. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 5. W toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania, do 10% pomiędzy kosztami poszczególnych pozycji kosztorysu.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w pkt 3 oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.
 7. Organizator na pisemny wniosek oferenta może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Ich wprowadzenie będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.
 8. Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.
 9. Oferent zobowiązany jest wypełnić punkt III. 5 oferty tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt III.6 tj. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 11. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej: www.gniew.pl.
 12. Podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: o ochronie danych osobowych, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 13. Oferenci mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

IX. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie:

 1. do 26 lipca 2022r. do godz. 15.00 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki
 2. do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – w wersji papierowej, w postaci wygenerowanej ze strony witkac.pl i podpisanej w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew (Gniew, pl. Grunwaldzki 1, w godzinach pracy urzędu) lub wysłać pocztą na powyższy adres. W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew (w przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

X. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 29 lipca 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,
 2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

XI. Unieważnienie konkursu

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert jeśli:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja o unieważnieniu konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób wskazany w punkcie X.

XII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE .L. z 2016 r. nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana  danych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedzibą w Gniewie, pl. Grunwaldzki, tel. 58 530 79 19, sekretariat@gniew.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: iod@gniew.pl   lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U.  z 2022  r.  poz.  1327 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr XL/322/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych tj. 5  lat.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  2. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
  3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dostawcy usług hostingu strony BIP, serwisu internetowego www.gniew.pl, dostawcy usług platformy witkac.pl, dostawcy usług informatycznych w zakresie systemów ewidencyjno-księgowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama