Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Nabór od 05.07.2022 do 10.11.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny
Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Miasta Słupska ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok.

Pula środków: 50.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r.

Miejsce składania ofert: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (pok. 208), pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk

Kwota przeznaczona na dotacje: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10.000,00 zł

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

1) kwota dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł,

2) projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

3) łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł,

4) projekt powinien uwzględniać zadanie o charakterze lokalnym,

5) o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Słupska, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania
oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty- wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

1) dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umowy
z oferentem,

2) z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055),

3) środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Miasto Słupsk mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru,

4) w trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów.

Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 10.11.2022 r. lub termin wyczerpania środków.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama