Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 08.07.2022 do 17.10.2022 13:38
Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Łączny budżet 14,35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN

                                                                                                                                                       


BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.), art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2057),

OGŁASZA OTWARTY NABÓR OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku w obszarze:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

I. Adresat naboru

Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj i zakres  zadań objętych naborem

1. Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym z zakresu piłki nożnej, mających na celu promocję Gminy Bystrzyca Kłodzka.

2. Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i seniorów 60+ .

III. Wysokość środków

1. Kwota przeznaczona łącznie na dotacje w ramach  tego naboru wynosi: 14 350,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

2. Przyznaje się dotacje na współfinansowanie zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


IV. Termin i warunki składania wniosku

1. Warunkiem jest złożenie uproszczonej oferty realizacji zadania za pomocą narzędzia Witkac.pl oraz  w formie papierowej, wg wzoru wniosku zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

2. W formie papierowej oferta i potwierdzenie złożenia oferty powinno zostać dostarczone (a wcześniej wygenerowane w systemie Witkac.pl, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z jej statutem) - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznej (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  Plac Wolności 1, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 11.

3. Ważne!  Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a powinna zostać złożona najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

4. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest, w przypadku uzyskania niższego dofinansowania niż wnioskowana kwota dotacji, do aktualizacji oferty w generatorze wniosków dostępnym pod adresem: https://witkac.pl

5. Wymagany minimalny finansowy wkład własny Oferenta (rozumiany jako wkład finansowy w realizację programu ze środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł) wynosi 5% całkowitych kosztów zadania.

Oferty niezawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.

6. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy i po jej zakończeniu.

7. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na niniejszy konkurs.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenia zadania i udzielenie dotacji lub finansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

2. W przypadku, gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym winien do papierowej wersji Oferty dołączyć kopię wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty. A gdy powyższy dokument nie zawiera ww. informacji, należy dołączyć inny dokument (np. statut, uchwała, itp.) lub stosowne pełnomocnictwo. Ów dokument winien być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i opatrzony datą.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania mogą być realizowane w następujących terminach:

1) od 15.07.2022 r. do 20.12.2022 r. organizacja zawodów i imprez sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym z zakresu piłki nożnej, mających na celu promocję  Gminy Bystrzyca Kłodzka,

2) od 01.10.2022 r. do 20.12.2022 r. .Organizacja ogólnodostępnych integracyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych do osób starszych  i dzieci..

2. Zadanie, na które jest składany wniosek, winno być wykonane w roku budżetowym.

3. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

4. Dotacje winno wykorzystać się w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2022 r. danego roku budżetowego.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we wniosku.

6. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłaszane do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w formie pisemnej.

7. Po zakończeniu realizacji zadania Oferent składa uproszczone sprawozdanie wg wzoru wniosku zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. z realizacji zadania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

VII. Kryteria wyboru ofert

1. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej po zapoznaniu się ze złożoną ofertą i uznaniu celowości realizacji zadania, publikuje ofertę w BIP, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej na 7 dni, celem umożliwienia zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących oferty.

2. Uwagi rozpatrywane będą przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, a w razie ich braku Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dotacji podpisze niezwłocznie umowę z wnioskodawcą.

3. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie gminy lub gdy środki będące w dyspozycji burmistrza zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych. Organizacje uprasza się o każdorazową weryfikację kwoty przeznaczonej na dofinansowanie - wskazana jest ona przy ogłoszeniu naboru na małe granty.

VIII. Pozostałe warunki udziału

1. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego naborem.

2. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy i po jej zakończeniu.

 

 

 

Sporządziła i sprawę prowadzi: Ewa Koczergo, tel. 74 8117 673, turystyka@bystrzycaklodzka.pl

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama