Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego (spotkania integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży...

Reklama
Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego (spotkania integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2022 roku
Nabór od 04.07.2022 do 25.07.2022 15:30
Wydział Organizacyjny
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Grajewo, Wydział Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego (spotkania integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych w ramach realizacji zadania publicznego z  zakresu porządku i  bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2022 roku. .

Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego (spotkania integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych w ramach realizacji zadania publicznego z  zakresu porządku i  bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2022 roku.

 

Główne założenia realizacji zadania publicznego.
1.W zadaniu weźmie udział minimum 120 uczestników w wieku 7-18 lat (dzieci i młodzież szkolna) z terenu miasta Grajewo podczas organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego - jednodniowych spotkań integracyjnych, z programem profilaktycznym.


2. Miejsce organizacji różnorodnych form spędzania czasu wolnego - województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo mazowieckie.


3. Uczestnikami spotkań integracyjnych będą dzieci i młodzież szkolna pochodząca m.in. z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, zagrożona patologią, korzystająca z zajęć świetlicy socjoterapeutycznej w Grajewie oraz z zajęć pozalekcyjnych  sportowych.


4. Transport dzieci i młodzieży podczas wyjazdów do obiektów zwiedzanych w czasie wycieczek (np. do kina, muzeum, pływalnię itp.) musi odbywać się odpowiednim pojazdem autobusowym, zapewniającym bezpieczeństwo i higienę, należytą wygodę, a w szczególności:
     1) przewóz uczestników ma być realizowany środkami transportu dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.);
     2) przewóz uczestników ma być świadczony sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami transportu posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, AC i NNW pasażerów; niedopuszczalny jest przewóz środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z ruchu  lub wyrejestrowanym; zabronione jest przewożenie większej liczby osób niż dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym;
    3) środki transportu muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, zagłówki; ponadto pojazdy muszą być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry;
   4) środki transportu muszą być wyposażone w sprawne gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach;
   5) w przypadku wystąpienia na zewnątrz temperatur powyżej 20 st. C przewóz osób winien odbywać się przy włączonej klimatyzacji; w przypadku obniżenia temperatury i zimna wymagane jest ogrzewanie pojazdu;
   6)  środki transportu muszą posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny;
  7) kierowcy wykonujący przewóz muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  8) pojazd ma być podstawiony na miejsce zbiórki na 1 godzinę przed planowanym wyjazdem celem sprawdzenia jego stanu technicznego;
  9) Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie możliwość wezwania przed wyjazdem i w jego trakcie odpowiednich funkcjonariuszy celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy;
 10) w przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Oferent zobowiązuje się podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin od wystąpienia awarii.


5. W ramach spotkań integracyjnych Oferent  jest zobowiązany:
a) w programie spotkań integracyjnych zapewnić zajęcia profilaktyczne (elementy treningu asertywności, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, problemy uzależnień (od alkoholu, od tytoniu (nikotyny), od narkotyków, od zachowań behawioralnych), przeciwdziałanie przemocy, itp.), sportowo-rekreacyjne i w miarę możliwości plastyczne; program powinien być dostosowany do wieku i  potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
          zajęcia profilaktyczne - nie mniej niż 13 godzin zajęć lekcyjnych
Wszystkie formy zajęć zawarte w programie mają przede wszystkim spełniać normy bezpieczeństwa, a także służyć przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz ukazywać postawy prospołeczne.
b) zorganizować minimum 3 wycieczki uczestnikom,
c) zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów;
d) zorganizować wszystkim uczestnikom spotkań integracyjnych ognisko, dyskotekę lub inne formy integracji grupowej;
e) zorganizować uczestnikom spotkań integracyjnych odpoczynek nad wodą oraz plażowanie i kąpiele pod nadzorem wymaganej przepisami liczby ratowników, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147).


6. Oferent zapewnia ubezpieczenie uczestników spotkań integracyjnych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej  na czas realizacji zadania publicznego.


7. Oferent będzie na bieżąco informował rodziców (prawnych opiekunów dzieci) o wszelkich zdarzeniach, które dotyczą ich dzieci mając na względzie ich bezpieczeństwo i stan zdrowia.


8. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca spotkań integracyjnych i z powrotem.
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama