Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: Finansowanie wymaganego wkładu własnego

Reklama
Nabór od 28.06.2022 do 20.07.2022 15:30
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Kartuzach pod numerem tel. 536 197 573, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl.
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. pod nazwą „Finansowanie przez Samorząd Powiatu wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.

Konkurs obejmuje powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2022 r. w formie finansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.);
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
10) ratownictwa i ochrony ludności;
11) promocji i organizacji wolontariatu.

Na realizację wymienionych w ust. 1 zadań przeznaczono kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022 r. w następujący sposób:
1) do godz. 15:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy
lub
2) drogą pocztową lub kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy - decyduje data wpływu oferty do urzędu, a nie stempla
pocztowego.

Reklama