Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: Zorganizowanie i prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom

Reklama
Nabór od 29.06.2022 do 26.07.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Zorganizowanie i prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zwiększenie dostępności kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia dla dzieci, młodzieży (i ich rodzin), które doświadczyły przemocy, w tym przemocy seksualnej, pokrzywdzonych przestępstwem i/lub uczestniczących w procedurach prawnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 1 września 2022 roku, zakończenie do 31.12.2024 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie polega na przygotowaniu i prowadzeniu Centrum Pomocy Dzieciom w ramach którego podmiot realizujący:

1. przygotowuje projekt przystosowania użyczonego przez Gminę Wrocław lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 na potrzeby CPD z uwzględnieniem utworzenia przyjaznego/ych pokoju/ów przesłuchań; pokoje muszą być zorganizowane według warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2020 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego oraz wytycznych "Jak zorganizować i wyposażyć
Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;

2. dokonuje przystosowania i wyposażenia lokalu zgodnie ze standardami prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom autorstwa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zawartymi w „Przewodniku dla instytucji prowadzących placówkę pomocową dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem” stanowiącym Zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

3. zapewnia pomoc specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, lekarza pediatry, lekarza psychiatry, prawnika oraz innych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb;

4. posiada przyjazny pokój/przyjazne pokoje przesłuchań dla dzieci i udostępnia go/je na potrzeby instytucji, m.in. sądu, prokuratury;

5. opiera proces pomocy i wsparcia na systemie interdyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej współpracy.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama