Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 04.07.2022 do 29.07.2022 15:30
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Olecku, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Burmistrz Olecka na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) zwaną dalej ustawą oraz uchwały Nr BRM.0007.121.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4952) w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych rozumie się zobowiązanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do wykorzystania przy realizacji zadań innych środków finansowych niż dotacja).

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ma być realizowana poprzez organizację warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego odżywiania, połączonych z integracją. 

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się nie wcześniejszy niż od 16 sierpnia 2022 r., maksymalnie do 30 listopada 2022 r.

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie ofert, ocena formalna i merytoryczna, wybór ofert, określenie warunków umów i ich podpisanie, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu Witkac.pl.

Ostateczny termin złożenia oferty przez organizacje pozarządowe upływa dnia 29 lipca 2022 r. o godzinie 15.30.

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez system Witkac.pl, następnie wydrukować dokument Potwierdzenie w PDF, który jest „potwierdzeniem złożenia oferty” i podpisany przez osobę/osoby upoważnione dostarczyć bezpośrednio w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. Liczy się data wpływu potwierdzenia do Urzędu (datownik Urzędu).

Potwierdzenie złożenia oferty winno zawierać sumę kontrolną zgodną ze złożoną ofertą w formie elektronicznej.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje łącznie:

1) data złożenia oferty w systemie Witkac.pl – wersja elektroniczna;

2) data dostarczenia „potwierdzenia złożenia oferty” (z tożsamą sumą kontrolną co wersja elektroniczna oferty) – wersja papierowa;

Oferty przesłana tylko w jednej formie (tylko elektronicznie lub papierowo) będą odrzucane z przyczyn formalnych. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do oferty:

1) w przypadku, gdy organizacja pozarządowa nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta; odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2) statut (fakultatywnie, tylko w przypadku, gdy w odpisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji);

3) kopia umowy lub statut spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki należy złożyć w formie papierowej wraz z „potwierdzeniem złożenia oferty”. Załączniki winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama