Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka...

Reklama
Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: „Opieka i integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji letnich”. (środki z budżetu Rady Osiedla Stare Winogrady)
Nabór od 28.06.2022 do 11.07.2022 12:39
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków
w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.


Przedsięwzięcie „Opieka i integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji letnich” dotyczy wyłącznie społeczności Rady Osiedla Stare Winogrady.

Zadania mogą być realizowane od maksymalnie 04.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Opis konkursu:

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne pn. „Opieka i integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji letnich”

Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 3. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

Oferent przygotowuje ofertę zgodnie z Zarządzeniem nr 254/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu „Wspieranie procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej”.

 1. Zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w wieku 4 do 18 lat, minimum 6 godziny dziennie, minimum 5 dni w tygodniu.
 2. Organizator opieki powinien ustalić regulamin uczestnictwa w zajęciach, określający w szczególności zasady rekrutacji, w tym wiek uczestników, czas realizacji zajęć, ramowy program dnia.
 3. Podczas zajęć dzieciom powinien być zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie.
 4. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad nie więcej niż 15 dzieci.
 5. Realizowane zajęcia i opieka powinny mieć na celu w szczególności organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, artystyczne, rozwój zainteresowań, integrację, warsztaty, wycieczki.
 6. Organizator opieki opracowuje i prowadzi dokumentację bieżącej pracy (w tym: raporty dzienne/karta czynności, codzienne listy obecności uczestników zajęć podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego lub uczestnika, zgoda rodziców na uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach).

Uwaga!

W składanej ofercie Oferent zobowiązany jest przedstawić wstępny projekt Regulaminu uczestnictwa w zajęciach oraz opis miejsca realizacji zadania.

W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy należy przekazać do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania ww. Regulamin podpisany przez uprawnione osoby.

Zleceniobiorca zobowiązany jest  do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych przed ich wydrukowaniem/publikacją przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
Materiały do akceptacji należy przesłać na adres: ci@um.poznan.pl. W przypadku utworzenia oficjalnej strony wydarzenia lub projektu w portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest) należy w jego opisie umieścić zapis: Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.

 

Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

 1. Oferty należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy witakc.pl.
 2. Oferent nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu "Potwierdzenie złożenia oferty".
 3. Oferta zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub jej aktualizacji.
 4. Wszelkie informacje dotyczące statusu oferty będą dostępne wyłącznie na platformie.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów i kosztorysu zadania.
 6. Po przyjęciu do realizacji oferty bez zbędnej zwłoki zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem zapisów art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   

Uwaga!

Rezultaty realizowanych zadań powinny być mierzalne i policzalne!

Zadanie zostanie uznane za zrealizowane jeżeli rezultaty, w tym przynajmniej jeden z niżej wymienionych zostanie osiągnięty na poziomie 80%.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama