Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 24.06.2022 do 31.10.2022 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 92 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadania
Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego; Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Gmina Miasto Rzeszów przeznacza na realizację zadania w 2022 roku środki w wysokości 92 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące).
2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, może ulec zmianie.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zwiększeniu do kwoty 764 000 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) w przypadku przyznania Gminie Miasto Rzeszów przez UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, środków finansowych na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Działania, o których mowa w konkursie mogą mieć formę:
1) letnich półkolonii,
2) pozalekcyjnych i weekendowych zajęć, w tym artystycznych, edukacyjnych i sportowych,
3) wycieczek organizowanych na terenie Rzeszowa i Podkarpacia,
4) zorganizowanych wyjść do rzeszowskich sal zabaw, kin, teatrów i innych miejsc,
5) konkursów i zabaw sportowych z nagrodami oraz zapewnienia innych atrakcji.

Dzieci i młodzież nie mogą kilkukrotnie korzystać z tej samej formy działań, o których mowa powyżej.

Program rekreacyjno-edukacyjny powinien być dostosowany do wieku uczestników oraz powinien uwzględniać działania integracyjne, promujące postawy prozdrowotne, w tym ukierunkowane na utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej, utrwalające wiedzę na temat czynników ryzyka uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz promujących wolontariat.

W ramach form działań, o których mowa powyżej mogą być prowadzone m.in. zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, wycieczki na terenie Rzeszowa/Podkarpacia, wyjścia do rzeszowskich sal zabaw, konkursy i zabawy sportowe z nagrodami i inne.

Minimalna liczba uchodźców z Ukrainy, uczestników zadania publicznego, to 5 osób w grupie, z zastrzeżeniem, że grupa nie może liczyć więcej, niż 20 osób.

 Ze względu na specyfikę zadania publicznego, Prezydent Miasta Rzeszowa może odstąpić od zastosowania przelicznika określonego powyżej, w przypadku zachowania proporcji 1:4 pomiędzy dziećmi i młodzieżą, uchodźcami z Ukrainy a pozostałymi, uprawnionymi uczestnikami.

Termin składania ofert
1. Nabór ofert w ramach konkursu ma charakter ciągły, co oznacza, że oferty można składać do dnia 31 października 2022 r.

2. Oferty należy składać:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza),
2) w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16,
3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie e-PUAP: /umrz/SkrytkaESP.
3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Reklama