Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert: „Fundusz Wkładów Własnych”

Reklama
Nabór od 24.06.2022 do 15.07.2022 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Fundusz Wkładów Własnych”.

Tytuł zadania publicznego: „Fundusz Wkładów Własnych”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Termin realizacji zadania: od dnia 10 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych środków finansowych a w roku 2021 przekazała środki finansowe w wysokości 112 213,69 zł.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:
Udzielenie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy Miejskiej Kraków, poprzez współfinansowanie lub finansowanie ich wkładu własnego finansowego.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:
Zrealizowanie zaplanowanych rezultatów wskazanych w ofercie, która otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w ramach wsparcia finansowego Funduszu wkładów własnych i zgodnych z założeniami określonymi w zawartej umowie dotacyjnej z głównym grantodawcą.

Warunki realizacji zadania publicznego:
Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Ofertę na pokrycie wkładu własnego części budżetu projektu, może wyłącznie złożyć oferent, który otrzymał już na realizację projektu środki spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:

 • Unii Europejskiej,
 • strukturalnych,
 • innych państw i organizacji międzynarodowych,
 • polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
 • administracji centralnej,
 • podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:

 1. skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowa i adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania).
 2. realizowane w roku 202 W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2022, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2022 roku (należy określić jaką liczbę odbiorców stanowić będą mieszkańcy Krakowa i adekwatnie do tej liczby przeliczyć budżet zadania),
 3. uwzględniać warunki zawarte w ogłoszeniu i obowiązujące ograniczenia i obostrzenia wynikające z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
  oraz nie może zawierać jakichkolwiek odpłatności od beneficjentów.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. zakupy gruntów,
 2. działalność gospodarczą,
 3. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,
 4. działalność partii politycznych,
 5. działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 6. działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kompletna kopia umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Kraków lub potwierdzenie otrzymania dotacji, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu Gminy. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, wraz z którym organizacja ubiega się o środki pozabudżetowe Gminy, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).
Podczas realizacji zadania publicznego Oferent/Oferenci zobowiązany/ni jest/są stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFER

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf,
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 1200.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:
  1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert
  LUB
  2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.
  Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.
 8. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 10. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 15 lipca 2022 r. o godz. 15.00.
 11. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:
  1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2022r.
  LUB
  2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków pokój nr 8.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama