Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO za 2021 r.? Kup poradnik PDF

Konkurs MEN: Pozytywna szkoła - II edycja

Reklama
Nabór od 22.06.2022 do 14.07.2022 23:59
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Łączny budżet 339,439 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja.

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, 
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. poz. 642):

Minister Edukacji i Nauki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła- realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja, zwanego dalej „zadaniem z zakresu zdrowia publicznego”, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego i zaprasza do składania ofert przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w pkt 1-10, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

3) promocję zdrowia;

3a) kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;

3b) zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie:

a) działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,

b) współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10) działania w obszarze aktywności fizycznej,

- w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I.

I. Określenie zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zadania z zakresu zdrowia publicznego mieszczą się w trzech modułach. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty dotyczącej realizacji modułu I, modułu II oraz modułu III, będących przedmiotem konkursu.

Moduł I. Podniesienie jakości pracy z dzieckiem, uczniem i rodziną w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz pomocy psychologicznej w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Celem zadania jest ochrona i wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców; profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci, uczniów i dysfunkcji rodzin oraz udzielanie dostosowanego do potrzeb odbiorców wsparcia.

Moduł I polega na opracowaniu:

1.      Standardów prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej skierowanej do dzieci, uczniów, rodziców.

2.      Standardów prowadzenia pomocy psychologicznej w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, dalej zwane jako „poradnie psychologiczno-pedagogiczne”.

3.      Standardów prowadzenia superwizji w edukacji dla pracowników: poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli, szkół i placówek.

4.      Warunków i zasad przygotowania kadry superwizorów w edukacji.

5.      Opracowanie kodeksu etycznego superwizora w edukacji.

Adresatami zadania są: nauczyciele specjaliści, nauczyciele, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.

Adresatami końcowymi zadania są: dzieci i uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele.

Moduł II. Podniesienie jakości działań w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach m.in. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji dzieci, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w zakresie aktywnego prowadzenia prozdrowotnego stylu życia.

Zadanie polega na opracowaniu:

1.      Standardów realizacji działań z zakresu promocji zdrowia w szkołach i placówkach systemu oświaty dotyczących zwiększania kontroli nad własnym zdrowiem i czynnikami je warunkującymi w celu poprawy i wzmacniania zdrowia oraz kształtowania zdrowego stylu życia;

2.      Standardów realizacji działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty w zakresie redukcji zagrożeń i zmniejszania liczby tych zachowań;

3.      Standardów realizacji działań z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych w zakresie redukcji zagrożeń i zmniejszania liczby zachowań świadczących o problemach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

4.      Standardów, zasad i form współpracy przedszkola, szkoły i placówki 
z otoczeniem/środowiskiem lokalnym na rzecz realizacji skutecznych i efektywnych działań promocji zdrowia, profilaktyki zachowań ryzykownych i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Adresatami zadania są odpowiednio: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, placówki m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Adresatami końcowymi zadania są odpowiednio: dzieci i uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy.

Moduł III. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów i wychowawców w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i uczniów oraz odpowiednie dostosowanie indywidualnego oraz grupowego wsparcia do rozpoznanych potrzeb, w tym integracji wielokulturowego środowiska.

Moduł III polega na przeprowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, w tym wychowawców oraz rodziców w zakresie:

1)      wczesnego rozpoznawania zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i uczniów, m.in. wynikających ze stresu pourazowego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych;

2)      tworzenia adekwatnej - do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów -  oferty wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej przedszkola i szkoły;

3)      tworzenia oferty wsparcia rówieśniczego w szkołach;

4)      podejmowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów, wychowawców wczesnej interwencji profilaktycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka, ucznia, z udziałem ich rodziców;

5)      rozpoznania zasobów środowiska lokalnego pozwalających na dodatkowe wsparcie dzieci, uczniów i ich rodzin, m.in. z ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, środowiskowymi centrami zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, placówkami wsparcia dziennego.

Adresatami zadania są: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Adresatami końcowymi zadania są: dyrektorzy, nauczyciele, w tym wychowawcy, dzieci i uczniowie oraz ich rodzice.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

1.      Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2.      Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r. przeznacza się środki publiczne w maksymalnej wysokości: – 339 439 zł. (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), w tym:

-        190 000 zł na moduł I – (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

-        79 439 zł na moduł II – (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych) oraz

-        70 000 zł na moduł III – (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

3.      Zastrzega się możliwość przesunięcia środków na realizację zadania pomiędzy modułami, w przypadku różnic pomiędzy kwotą wnioskowaną lub przyznaną a zaplanowaną w danym module.

Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie i tylko na jeden moduł.

Oferty składa się w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.:

1)      pocztą na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert pn.: Pozytywna szkoła – II edycja. 
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;

2)      w biurze podawczym MEiN (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) w godz. 8.15–16.15; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;

3)      na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra; o przyjęciu oferty decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent może być wezwany do ich uzupełnienia we wskazanym terminie.

Złożone po terminie oferty lub uzupełnienia, o których mowa w pkt 15, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oferta składająca się z formularza wniosku i załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

Reklama